IPA Core – Leadership

SPECIALIST
LEDARE

OPERATIONELL
LEDARE

MOTIVERANDE
LEDARE

STRATEGISK
LEDARE

Om IPA CORE – Leadership

IPA Ledarskap är en förlängning av IPA-Core. Genom IPA-LEADERSHIP får du möjlighet att bedöma kandidatens förväntade förmåga att utföra LEADERSHIP.

Dessa ledarskapsskalor är ett ”TEST I TESTET”, där var och en av de 4 skalorna definieras med påståenden från alla de 12 egenskaperna i IPA-analysen.

Resultaten från ledarskapsskalorna bör ses som hypoteser om en kandidats förmåga att fylla en ledarroll.

  1. Många av dessa förmågor ligger som otestad och orealiserad potential i personligheten.
  2. En person kan ha de personliga kvalifikationer som krävs för ledarskap, men välja att gå andra vägar i livet. Det är därför avgörande att kombinera resultatet på ledarskapsskalorna med personens konkreta erfarenheter och arbetsbiografi, samt det personliga intryck du får av kandidaten i den efterföljande dialogen.

Forskaren Flemming Olsen berättar om IPA Nordics ledarskapsanalys

Idén om INTEGRATION har varit central för utvecklingen av IPA-analysen ända från början. Denna idé uttrycker att kvaliteten på det du utvecklar på en nivå är beroende av kvaliteten på det du har utvecklat på andra nivåer. När du till exempel lämnar det ”blå rummet” och går vidare till det ”röda rummet” när det gäller utveckling, betyder det inte att du glömmer allt om kunskap och struktur. Men det innebär att du inte längre i första hand börjar din problemlösning i ”blå rummet”, utan snarare bedömer din situation utifrån de prestationskrav som ställs på dig, de mål du behöver uppnå och hur du mest effektivt kan uppnå dina mål operativt med de resurser du har tillgängliga.

Kunskap, system, kontroll etc. blir medel för dig och är inte längre ett mål i sig utan den dominerande plattform från vilken du upplever och betraktar världen. Du INTEGRERAR kvaliteterna från det ”blå rummet” i det ”röda rummet”. Och på så sätt upplever och använder du den kunskap du har på ett nytt sätt.

Det är hela denna personliga utvecklingsresa som IPA-analysmodellen illustrerar med sin INTEGRALA idé och modell.

Bildligt talat illustreras denna idé av förmågan att mentalt förflytta sig mellan de olika ”utrymmena” i IPA-analysen. Den operativa ledaren rör sig fritt i de röda och blå utrymmena. Den motiverande ledaren rör sig fritt i det blå fältet (med motsatt tecken), det röda fältet och det gröna fältet. Slutligen rör sig den strategiska ledaren fritt mellan alla fyra områdena. I sin personliga utveckling och på sin resa genom livet lägger de alltså till nya egenskaper och nya insikter om sig själva och sitt ledarskap. Och varje gång du går från en nivå till en annan tar du med dig det bästa från den ”gamla världen”.

De 4 nya ledarskapsskalorna bygger på denna idé om integration, och denna integration tillför nya kvaliteter och nyanser till ledarskapet med varje personligt kvantumsprång. Med varje utvecklingssteg tar du ett nytt par kikare och riktar dem mot världen för att orientera dig och hitta din väg. Samtidigt är den ”gamla” kikaren redo att användas i det ögonblick du anser att det är användbart och nödvändigt.

Ledaregenskap nr 1

SPECIALISTER

SPECIALISTEN operationaliseras främst med utsagor från de BLÅ FAKTORERNA, Systemorientering, Detaljorientering och Säkerhetsorientering. Det dominerande motivet är säkerhet, och därför är det avgörande för specialisten att kunna skapa sig en mental överblick över omgivande ramar och strukturer.

Det här är personen som föredrar att fördjupa sig i professionella eller analytiska uppgifter och därmed fokusera på kunskapen och innehållet i de uppgifter som ska lösas. I de flesta fall har specialisten ingen önskan att ta på sig chefsansvar för andra.

Metodefaktorer-blå

LÅG POÄNG

Som person är deras främsta motivation och fokus inte på möjligheten att fördjupa sig i det professionella och analytiska innehållet i arbetsuppgifterna. De har inte heller ett starkt behov av struktur, säkerhet och kontroll.

Det betyder inte nödvändigtvis att kunskap, kontroll och struktur inte kan vara en del av jobbet, men de kommer att rikta sin energi och uppmärksamhet mot andra områden i arbetslivet.

Det kan vara sociala och/eller ledningsmässiga områden som är viktigare för honom/henne än det rent yrkesmässiga och analytiska innehållet i arbetsuppgifterna. För denna person kommer arbetet att vara ett sätt att uppnå andra personliga mål i livet och på arbetet.

HÖG POÄNG

Är en person som föredrar att fördjupa sig i professionella eller analytiska uppgifter och vars starkaste drivkraft i yrkeslivet och karriären är förmågan att fokusera på kunskap och innehåll i de uppgifter som ska lösas.

Han/hon är en noggrann och omsorgsfull person som föredrar att arbeta inom ett väldefinierat och hanterbart område, där det finns tid och möjlighet till fördjupning och där det är möjligt att få en mental överblick över de omgivande ramarna och strukturerna.

Denna person föredrar att vara en konkret professionell uppgiftsledare eller kunskapsförmedlare på en analytisk nivå och har i de flesta fall ingen önskan att ta på sig chefsansvar för andra.

Ledaregenskaper # 2

DEN OPERATIVA LEDAREN

OPERATIONAL LEADER definieras främst med påståenden från de RÖDA FAKTORERNA i IPA Core, Confidence, Autonomy och Achievement Motive, samt påståenden från faktorn Influence. Operationaliseringen omfattar dock även påståenden från de blå faktorerna.

Den operativa ledaren definieras därför som en person som INTEGRERAR attributen från de blå faktorerna i attributen från de röda faktorerna och därmed skapar en ny kvalitet i det sätt som de blå attributen tillämpas på.

Det dominerande motivet är behovet av att prestera, men den operativa ledaren kännetecknas också av ett starkt maktmotiv och en önskan att påverka sin omgivning.

LÅG POÄNG

Det här är personen som inte har sitt primära fokus på konkret operativ ledning, utan istället lägger sin energi på annat i sitt jobb och arbetsliv.

Det kan bero på att man inte vill vara ledare eller att man motiveras av uppgifter som innebär mer sociala, komplexa och abstrakta ledningsfrågor och där måluppfyllelse och resultat ligger längre fram i tiden.

HÖG POÄNG

Det här är personen som står på en stark mental plattform som kännetecknas av självförtroende, resultatorientering och en stark önskan att sätta agendan och ta ansvar för andras insatser som ledare.

Han/hon är den som gillar att sätta upp konkreta mål för andra och organiserar och leder det dagliga arbetet på ett tydligt och synligt sätt.

Denna person står stadigt i motgångar och är en realistisk och beräknande person som betonar att saker och ting är på plats och i ordning. Det är en person som reagerar och agerar på konkreta och synliga utmaningar och mål, och vars huvudmotiv domineras av inflytande, handling och resultat.

Om de har viljan och ambitionen är de redan ledare eller har potential att leda människor på en operativ nivå.

Ledaregenskap nr 3

DEN MOTIVERANDE LEDAREN

DEN MOTIVERANDE LEDAREN definieras främst utifrån påståenden från de GRÖNA FAKTORERNA, Tillit, Social förståelse och Extroversion, men även påståenden från de GULA FAKTORERNA Inflytande och Intuition.

Den motiverande ledaren är alltså en person som INTEGRERAR de personliga egenskaperna vilja att leda och intuition i en djup förståelse för sociala processer och ett starkt socialt motiv.

Detta är ledaren som kan navigera i svåra sociala situationer och hantera komplexa sociala processer där samarbete, konfliktlösning och kommunikation är nyckelfaktorer.

Om denna ledartyp också har en positiv poäng på Operational Leader kan han/hon skifta fokus från de mer komplexa sociala processerna till den mer konkreta och direkt målinriktade delen av ledaruppgiften beroende på situationen.

LÅG POÄNG

Detta är den person vars primära fokus inte är att hantera komplexa sociala processer i en ledarroll.

Kanske är han/hon mer motiverad att lösa konkreta och operativa ledningsuppgifter, eller så vill han/hon kunna fördjupa sig i professionella eller analytiska uppgifter och frågor.

HÖG POÄNG

Detta är en person som motiveras av uppgifter där förmågan att inspirera och motivera andra är viktiga framgångskriterier. De kan navigera i svåra sociala situationer och hantera komplexa sociala processer där samarbete, konfliktlösning och kommunikation är nyckelfaktorer.

Om han/hon också har ett positivt resultat på den operativa ledaren kan han/hon skifta fokus från de mer komplexa sociala processerna till den mer konkreta och direkt målinriktade delen av ledningsuppgiften beroende på situationen.

Om ambitionen och erfarenheten är närvarande och lärande och reflektion är en viktig del av det personliga bagaget, kännetecknas de dessutom av att de kan hantera de konflikter och motsägelser som ligger i att samtidigt möta och tillfredsställa motstridiga behov.

Behovet av att driva enheten mot konkreta mål och resultat OCH behovet av att initiera de sociala processer i organisationen som skapar sammanhang, mening och motivation.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda har han/hon redan ett omfattande ledaransvar som innefattar att leda andra ledare, eller har potential att ta detta ansvar.

Ledaregenskap nr 4

DEN STRATEGISKA LEDAREN

Den STRATEGISKA LEDAREN definieras av uttalanden från ALLA 4 HUVUDFAKTORER.

Denna ledare behöver inte system, detaljer och trygghet för att orientera sig i världen, och säger samtidigt ja till röda, gröna och gula påståenden.

Det här är ledaren som mentalt kan röra sig fritt i alla fyra rummen och därmed strategiskt välja vilken ledarroll som är den mest optimala i det aktuella affärssammanhanget för att utföra jobbet och uppnå de uppsatta målen. De dominerande motiven är Makt i kombination med Intuition och Prestationsbehov.

Den strategiska ledaren är den person som är mycket stark i både idéer och vilja och som har förmågan att ta emot, förstå och kommunicera hela affärsområdets förutsättningar, mål och framtida utveckling.

LÅG POÄNG

Det här är en person som är motiverad och fokuserad på andra uppgifter i sitt yrkesliv än att leda ett självständigt affärsområde med alla de krav, påtryckningar och det ansvar som följer med det.

Kanske vill man inte alls ha ledaransvar på den här nivån, utan är mer intresserad av mer konkret operativt eller motiverande ledarskap.

Eller så vill han/hon kunna fördjupa sig i professionella eller analytiska uppgifter och frågor i mycket större utsträckning.

HÖG POÄNG

Det finns den person som är mycket stark i både idéer och vilja.

Han/hon kännetecknas av risktagande, resultatorientering och en vilja att påverka och kombinerar dessa personliga egenskaper med uppfinningsrikedom och kreativitet. Om han/hon dessutom får positiva omdömen på både Operational Leader och Motivational Leader har han/hon potential för eller är redan ansvarig för ett självständigt affärsområde med allt vad det innebär av utveckling och förändring på strategisk nivå. Han/hon kan ta emot, förstå och kommunicera hela områdets förutsättningar, mål och framtida utveckling.

Det här är personen som mentalt kan hantera hela managementpaletten från bottom line till de mest komplexa sammanhangen. Det är personen som har förmågan, och kanske redan erfarenheten, att samtidigt röra sig mellan ledarroller med motstridiga värderingar och tillfredsställa motstridiga behov, både när det gäller ledarskapsfunktion och människor.

Om han/hon dessutom är en person med förmåga till djup reflektion och hög självkännedom har vi en ledare som mentalt kan omfamna alla sidor av ledaruppgiften och därmed situationsanpassat välja den roll som passar bäst för det aktuella affärssammanhanget.

Utveckla ledarskapet i IPA 360° Cockpit

lederevner sammenlignet med personlighed

Hitta ledarskapstalanger i din rekrytering eller organisation.

Använd IPA Core Personality och se vilka ledarroller kandidaten är mest benägen att ta på sig.

Kontakta IPA Nordic: