IPA Innovationsanalys

UTVÄRDERING &
PLANERING

ORGANISATION &
GENOMFÖRANDE

MOTIVATION &
SAMARBETE

IDE &
KONCEPTUTVECKLING

Företag som arbetar med design och innovation på en strategisk nivå får en betydande konkurrensfördel. De presterar bättre än företag som inte arbetar med design och innovation på en strategisk nivå.

För många företag är det därför viktigt att det finns ett ständigt fokus på innovationsprocesser på alla nivåer.

Med IPA Innovationsanalys upptäcker vi både viljan att ta ansvar för teamets prestation i alla faser av den kreativa innovationsprocessen OCH den personliga inneboende talangen för kreativitet, relationshantering, driv och analys.

IPA Innovationsanalys kan användas både för att screena talanger i förhållande till grupper av medarbetare och chefer OCH för att bygga innovativa team där både talang och personliga egenskaper finns representerade i förhållande till teamets uppgifter, mål och framgångskriterier.

Innovationsanalysen har utvecklats som en del av ett omfattande analyssystem som används för urval och utveckling av chefer inom de funktioner och enheter som har till uppgift att säkerställa det enskilda företagets innovationsförmåga.

Analyssystemet har utvecklats av IPA Nordic. Denna innovationsanalys bygger på samma grundläggande integrerade idé som används vid utvecklingen av alla verktyg på IPA Nordic.

I den slutliga bedömningen av innovationstalang kombinerar vi resultaten från innovationsanalysen med IPA-analysen i en övergripande ”Innovation Capability Chart”.

Detta ger oss möjlighet att stärka innovations- och utvecklingsinsatserna i organisationen genom en bedömning av den enskilda medarbetarens/chefens talang OCH sammansättningen av innovationsteam där alla nödvändiga positioner är bemannade.

IPA INNOVATIONSCIRKEL

Syftet med IPA Innovation är att upptäcka alla de talanger som krävs för en fullfjädrad kreativ innovationsprocess.
Dessa talanger relaterar till de fyra grundläggande faserna i den kreativa processen som nämnts ovan.

Vi arbetar med följande grundläggande och stegvisa modell för den kreativa processen:

Idéutveckling och konceptualisering

Samarbete och motivation

Organisation och genomförande

Utvärdering och planering

IPA Innovation Analysis identifierar följande fyra typer av talang hos individer:

Kreativ talang

Talang för att hantera sociala processer

Talang för drivkraft

Analytisk begåvning

MOTIVATION OCH SAMARBETE
Stötta den kreativa arbetsmiljön genom att uppmuntra och motivera andra. Vara medveten om, och ta ansvar för hela teamets funktionsnivå. Bidra till samarbete, engagemang och gemenskap genom självkännedom, social förståelse och öppenhet.
ORGANISERANDE OCH IMPLEMENTATION
Driva innovationsprocessen framåt genom att övertyga, sätta upp mål och fatta beslut. Organisera, experimentera och initiera konkreta tester av innovativa idéer. Vara den som inspirerar andra genom personlig målorientering, effektivitet och risktagande.
UTVÄRDERING OCH PLANERING
Analysera, utvärdera och anpassa innovativa idéer till den praktiska verkligheten. Planera och samordna alla pågående processer. Bidra till optimeringen av de innovativa idéerna genom sin förmåga att hantera komplexitet och specifika och generiska kunskap på området.
IDE- OCH KONCEPTUTVECKLING
Utveckla och formulera innovativa idéer som har ett värde för organisationen. Konceptualisera, sammanfatta och beskriva de innovativa idéerna. Ha personlig talang och intresse för idéutveckling genom kreativitet, originalitet och intuition.

Innovation och Corporate Entrepreneurship (Innovationsanalys)

Innovation och Corporate Entrepreneurship

är nyckelbegrepp på en turbulent marknad.

Med Innovation Analysis kan du upptäcka innovationstalanger, rekrytera nya utvecklingsmedarbetare och snabbt och säkert bygga upp högpresterande utvecklingsteam.

  • Rekrytera nya utvecklingsorienterade medarbetare både internt och externt

  • Hitta innovationstalangerna i din organisation

  • Rekrytera innovativa medarbetare

  • Skapa dynamiska innovations- och utvecklingsteam

  • Utveckla den övergripande innovationsförmågan på strategisk nivå

  • Stärka den professionella kommunikationen med både interna och externa kunder i alla utvecklingsstadier

Kontakta IPA Nordic: