IPA JobMatch

Jobbet från insidan

IPA Core Metodologiska faktorer

Hantering av regler

IPA JobMatch Hantering av regler

Orientering om individuella mål

IPA JobMatch Orientering om individuella mål

Samarbetsinriktning

IPA JobMatch Samarbetsinriktning

Förändringsorientering

Introduktion till IPA JobMatch

IPA JobMatch är en jobbanalys som ser jobbet från insidan.

JobMatch är så intelligent uppbyggd att den matchar IPA Core och de kan speglas i varandra.

IPA JobMatch säkerställer en tydlig intern anpassning av förväntningarna på jobbet innan det utannonseras.

Forskaren Flemming Olsen berättar om IPA Nordics JobMatch-analys

Varför välja IPA JobMatch?

Högst rankad personlighetsanalys

Grundaren av IPA Nordic, Flemming Olsen, har fått det högsta betyget bland nordiska leverantörer av personlighetsanalyser.

Flera språk

IPA JobMatch täcker mer än 80 % av världens befolkning.

Toppmodern teknik

Tillsammans med IPA Core finns IPA 360° Cockpit, där analyser kan bearbetas och analyseras. Se IPA 360° CockpitIPA 360° Cockpit

IPA JobMatch- Huvudfaktor #1

Hantering av regler

I vilken utsträckning kännetecknas uppgiftslösningen av en tydlig och välstrukturerad hantering av initiativen, en regel- och rutinorienterad daglig rutin och en fallorienterad och professionell inställning till uppgifterna. Du belönas för noggrannhet, professionalism och precision i utförandet av uppgifterna.

Färg: Blå

IPA Blå Metodologiske faktorer

JobMatch drag # 1

Innehåll i systemet

I vilken grad arbetet präglas av tydliga riktlinjer, ordning och stabilitet. Graden av möjlighet och behov av detaljplanering utifrån en strukturell överblick. Graden av behov av att systematisera, skapa rutiner och synliga och handfasta regler.

blå pil

LÅGT SYSTEMINNEHÅLL

Uppgifterna löses i ett ständigt föränderligt universum som kännetecknas av en hög grad av frihet när det gäller både innehåll och metod. Här kan man improvisera, pröva flera alternativ och göra misstag på vägen. Det är detta man lär sig av. Du måste snabbt kunna anpassa dig till nya förhållanden, nya idéer och nya idéer, och därmed vara både flexibel och tillmötesgående i förhållande till alla föränderliga uppgifter, förhållanden och utmaningar som kan uppstå. Kort sagt, du måste kunna navigera i ett universum där nästan ingenting är givet på förhand.

HÖGT SYSTEMINNEHÅLL

Arbetet kännetecknas av ordning, regelbundenhet och stabilitet, och det finns goda möjligheter att få en överblick över var du befinner dig i dina arbetsuppgifter och vad du behöver göra. Förmågan att planera och organisera dina ansträngningar är viktig för framgång, och det bästa sättet att uppnå dina mål är att vara systematisk, grundlig och noggrann i ditt tillvägagångssätt. Ett visst mått av försiktighet krävs, eftersom lösningar måste fungera första gången de implementeras. Det är ett jobb som kännetecknas av tydliga riktlinjer och ganska entydiga regler för hur du ska utföra dina uppgifter.

JobMatch drag # 2

Rutinmässigt innehåll

I vilken grad uppgifter ska utföras för att uppnå ett exakt och korrekt resultat. Att följa vissa rutiner för att minimera risken att göra misstag. Att kunna leda och kontrollera att man är på rätt spår och säkerställa att det man gör är 100% korrekt. I vilken grad framgångskriterierna bygger på djup professionalism och specialiserad kunskap inom ett väldefinierat område.

blå pil

LÅGT RUTININNEHÅLL

Uppgifterna kännetecknas av att man inte vet det exakta resultatet i förväg. Det finns inget exakt svar. Av den anledningen kräver jobbet en känsla för att arbeta med helheten och en förmåga att bedöma helheten och hitta mönstret i ganska komplexa sammanhang. Framgångskriterierna är inledningsvis ganska oklara, mätbarheten är låg och du måste ofta inleda uppgifter på en osäker grund. Generellt sett ligger uppnåendet av resultat långt fram i tiden.

HÖGT RUTININNEHÅLL

Jobbet kräver både tålamod och ett intresse för att gräva djupt i varje uppgift. Det är avgörande att uppgiften utförs på rätt sätt, eftersom misstag kan få stora konsekvenser. Det går att kontrollera om man är på rätt väg, och man släpper inte uppgiften förrän man är säker på att den är
är korrekt utförd. Jobbet kräver professionell expertis inom området, uthållighet och viljan att fördjupa sig i detaljer. Det ligger i arbetets natur att det kännetecknas av repetitiva rutiner, eftersom detta säkerställer att misstag undviks.

Job Match drag # 3

Förutsägbarhet

I vilken utsträckning du agerar i en förutsägbar värld där du känner till konsekvenserna av dina val och handlingar. Tålamod och eftertänksamhet belönas, och det finns gott om tid att undersöka och testa saker innan man fattar ett slutgiltigt beslut. Risken är låg och det är sällsynt att hamna i situationer som präglas av överraskning och osäkerhet.

blå pil

LÅG FÖRUTSÄGBARHET

Jobbet kännetecknas av att man måste agera snabbt och på osäkra grunder. Du känner inte till alla konsekvenser av dina beslut i förväg, och du och du måste vara beredd att sätta saker i rörelse utan att veta var du kommer att hamna. Så jobbet kännetecknas av en hel del osäkerhet när man fattar ett beslut, och det finns vanligtvis flera alternativ och vägar du kan ta. Jobbet kräver att du kan navigera i ett universum som ibland präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet.

HÖG FÖRUTSÄGBARHET

Arbetet kännetecknas av en hög grad av förutsägbarhet, och det är möjligt att bedöma och beräkna resultatet av dina uppgifter innan du sätter igång. Riskinnehållet är därför lågt och det universum du arbetar i är känt och väldefinierat. Det är ett jobb och en miljö där eftertanke och ett visst mått av försiktighet uppskattas, och där det inte spelar någon roll om du är en långsam beslutsfattare. Du känner till de flesta resultat och konsekvenser innan du sätter saker i rörelse.

IPA JobMatch – Huvudfaktor #2

INDIVIDUELL MÅLORIENTERING

I vilken utsträckning ligger fokus på individuella prestationer och framgångar, höga förväntningar och en konkurrensutsatt miljö med tydliga mål för individen. Du belönas för beslutsamhet, snabbhet och individuell måluppfyllelse.

IPA INDIVIDUELL MÅLORIENTERING

JobMatch flyttar # 4

Individuella prestandakrav

Den utsträckning i vilken individuella prestationer räknas mest i en arbetsmiljö som kännetecknas av intern konkurrens och hög mätbarhet när det gäller att uppnå resultat. En miljö där individer och varandra pressas och utmanas att prestera sitt bästa. Människor tenderar att jämföra varandras prestationer och belöna dem som går längst, och ofta strävar de efter sina egna mål mer än de gemensamma målen.

rød pil

LÅG INDIVIDUELL ORIENTERING

Här är man mer orienterad mot gemenskapen och gruppens resultat än vad den enskilda individen kan åstadkomma. Du blir inte exponerad och framhävd i förhållande till andra, utan är mer medveten om de resultat ni skapar tillsammans. Man accepterar att alla inte kan springa i samma hastighet, men kanske kan bidra på andra sätt. Och tempot anpassas till detta tankesätt så att man inte hela tiden behöver jaga vissa mål. Det finns gränser för vad du kan kräva av varje individ, och du gillar inte att ständigt mäta människors insatser mot varandra.

HÖG GRAD AV INDIVIDORIENTERING

Här spelar den individuella prestationen stor roll i redovisningen, och av samma anledning kännetecknas jobbet av tydliga och mätbara mål så att du alltid kan se vad den
enskilda medarbetaren har presterat. Miljön är konkurrensinriktad och du strävar efter att uppnå mest och längst. Det är också det du belönas för, både kvantitativt
kvantitativt, men också i form av uppmärksamhet och exponering. Allt handlar om att bli bättre, snabbare och mer effektiv i utförandet av sina uppgifter. Ni utmanar varandra och ger allt.

JobMatch drag # 5

Stressnivåer

I vilken grad arbetet innebär situationer där du möter stressande motstånd och motgångar som måste hanteras och övervinnas. I vilken grad du utmanas och kastas ut på okända vatten där du i stort sett får klara dig själv. Nya uppgifter, obekanta situationer och kritisk gränsprövning.

rød pil

LÅGA STRESSNIVÅER

Här rör du dig mestadels i välbekant terräng med uppgifter som de flesta har försökt sig på tidigare. Det är legitimt att säga nej till uppgifter som man inte känner sig bekväm med att lösa, och Du arbetar med välkänt material och beprövade metoder. Miljön är strukturerad på ett sådant sätt att det finns goda möjligheter att få hjälp och stöd i kritiska situationer, och det finns också utrymme för osäkerhet och tvivel på om dina förmågor kommer att förverkligas. Människor skyddar och stödjer varandra för att säkerställa en säker miljö för alla i organisationen, och det är
det är ovanligt att bli pressad och försatt i obekanta situationer.

HÖGA STRESSNIVÅER

Jobbet kräver helt enkelt en hög och solid nivå av självförtroende. I vissa situationer befinner du dig på djupt vatten och okända farvatten där du bara har dig själv att att lita på. Ofta måste man ta sig an helt nya uppgifter utan att ha någon erfarenhet att luta sig mot. Tvärtom. Du behöver känna dig utmanad av nya uppgifter. Kanske för att för att du tycker att det är spännande, eller kanske för att du tror att du kan lära dig något nytt och testa nya gränser. Framför allt måste du ha mod och energi energi att övervinna motgångar och motstånd.

JobMatch drag # 6

Frihetsgrader

I vilken utsträckning du har möjlighet att sätta agendan och bestämma hur du vill utföra dina arbetsuppgifter. Betoningen på personligt ansvar och hur arbetsmiljön stödjer individens önskan om frihet och utrymme att göra saker själv. Det är en arbetsmiljö som kännetecknas av få begränsningar, restriktioner och yttre kontroll.

rød pil

LÅG FRIHET

Arbetet kännetecknas av att du i allmänhet måste anpassa dig till de gemensamma spelregler som finns. Ni förlitar er i hög grad på varandra för att lösa uppgifter och arbetsmiljön kännetecknas av
Arbetsmiljön kännetecknas av att man använder varandra, frågar varandra om råd och lägger sig i varandras sätt att lösa uppgifter. Man delar gärna ansvar med varandra och behöver inte sätta sin personliga prägel på allt man gör. De allra flesta uppgifter löses gemensamt i hela organisationen, och därför är förmågan att böja sig och anpassa sig till andra också viktig för att saker och ting ska fungera.

HÖG FRIHET

Arbetet kännetecknas av stor frihet att lösa dina egna uppgifter utan inblandning om du inte ber om det. Det är ett jobb där du sätter agendan och bestämmer hur uppgifterna ska utföras. Ni är självgående och fria individer som först och främst samarbetar där det ökar effektiviteten och bidrar till uppgiftens lösning. Med andra ord finns det gott om utrymme för individuell utveckling och frihet att lösa uppgifter själv. Och det finns få regler, begränsningar och restriktioner, samt en organisation och arbetsmiljö utan alltför rigida befälskedjor.

IPA Core – Huvudfaktor #3

INRIKTNING PÅ SAMARBETE

I vilken utsträckning är kulturen tillitsbaserad och processorienterad och miljön präglas av en hög grad av öppenhet, tolerans och samarbete. Social kompetens värderas högt och många uppgifter löses i team där människor kompletterar varandras färdigheter.

Färg: Grön

IPA INRIKTNING PÅ SAMARBETE

JobMatch drag # 7

Relationellt innehåll

I hvilken grad arbejdsmiljøet er orienteret imod relationer og processer, hvor sociale kompetencer er er en af flere forudsætninger for succes. Kvalitet og resultater er ofte et produkt af samarbejdsprocesser præget af dialog og vidensdeling. Man hjælper hinanden med at skabe mening og sammenhæng, og miljøet er præget af rummelighed og plads til forskellighed.

grøn pil

CASE-ORIENTED

Arbetet utförs i en arbetsmiljö där det läggs mindre vikt vid personliga relationer och mer vid att följa en uppsättning regler och tydliga principer. Miljön är mer fallorienterad än personorienterad, och det finns liten förståelse för människor som spårar ur eller beter sig annorlunda än normen. Diskussionerna handlar mest om affärer och yrkesrelaterade ämnen, och det är sällsynt att prata om något som inte har med arbetet att göra. Disciplin värderas högt, en överenskommelse är en överenskommelse och förklaringar är bara en dålig ursäkt. Det finns inte mycket utrymme för känslor och du måste prata om dina problem utanför arbetet. Generellt sett är inkludering och tolerans begränsad och det ställs höga krav på individens förmåga att anpassa sig till de regler och normer som redan har etablerats.

MÄNSKLIGT CENTRERAD

Arbetet utförs i en arbetsmiljö där personliga relationer och social kompetens är en av de viktigaste faktorerna för framgång. Du behöver helt enkelt ha ett positivt intresse för andra människor som en förutsättning för att kunna delta i sociala processer och samarbeta på en hög nivå. Flera avgörande processer och utvecklingar
Utvecklingen i företaget skapas tillsammans på grundval av en djup förmåga till dialog och kunskapsdelning. Man behöver kunna se och lyssna på varandra och vilja bidra till helheten, utan att se saker utifrån sina egna intressen. Detta kräver inkludering och utrymme för mångfald i en miljö där människor hjälper varandra att skapa mening och sammanhang.

JobMatch drag # 8

Samarbetsinriktning

I vilken utsträckning samarbetet bygger på öppenhet och förtroende för varandra. Den varma och positiva atmosfär som präglar arbetsmiljön, och den grundläggande vänlighet och hjälpsamhet som är ett grundvillkor i företaget. I vilken utsträckning du generellt upplever en gemensam samlande kraft som är en hävstång för det konkreta utförandet av uppgifter.

grøn pil

LÅG SAMARBETSORIENTERING

Jobbet utförs i en arbetsmiljö där du är mer reserverad när det gäller allt som är personligt och känslomässigt. I allmänhet har du en nykter och, enligt din åsikt, realistisk syn på andra människors avsikter och motiv. En skeptisk inställning till utomstående i synnerhet uppfattas som rimlig och relevant för den situation du befinner dig i. Av samma anledning uppträder du lite formellt och öppnar dig definitivt inte för främlingar. Det är helt acceptabelt att vara kritisk och vänta på den andra personens input, och du är ganska medveten om de misstag som görs av dem runt omkring dig.

UTPRÄGLAD SAMARBETSINRIKTNING.

Arbetet utförs i en arbetsmiljö som präglas av stor öppenhet och tillit till varandra. Du pratar spontant med kollegor och förväntar dig att bli bemött på ett positivt sätt. En del av uppgiftsutförandet bygger på denna omedelbara tillit till varandra, och det finns en grundläggande känsla av att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Miljön är välkomnande, positiv och vänlig, och människor erbjuder alltid sin egen insats när de löser uppgifter. I allmänhet finns det en stark kollektiv sammanhållande kraft som uppfattas som en hävstång för bästa möjliga utförande av uppgifter.

JobMatch drag # 9

Social inriktning

I vilken utsträckning arbetsmiljön kännetecknas av ett öppet och fritt utbyte av erfarenheter och åsikter, och en vilja att söka varandras sällskap. Övertygelsen om att man genom att dela uppgifter med varandra och upprätthålla en hög kommunikationsnivå bidrar till ett effektivt uppgiftsutförande. Du måste kunna prata fritt med alla för att uppnå bästa resultat.

grøn pil

LÅG SOCIAL ORIENTERING

Det här är en person som ofta håller sina tankar och åsikter för sig själv tills de har bearbetats i sitt eget inre universum. Den här personen kan uppfattas som reserverad och försiktig och lägger mycket tid på att tänka igenom saker innan han eller hon uttalar sig.

HÖG SOCIAL ORIENTERING

Det här är personen som gillar att dela sina åsikter och erfarenheter med andra och därför alltid är synlig och pratsam i sociala situationer. Det är en utåtriktad och social person som lätt hamnar i samtal med andra. Det här är också personen som, genom att dela med sig av sina tankar till andra, ofta känner att de faktiskt får ut något positivt av den sociala kontakten.

IPA JobMatch – Huvudfaktor # 4

FÖRÄNDRINGSORIENTERING

I vilken utsträckning löses uppgifter i en föränderlig och oförutsägbar värld utan fasta och mätbara referenspunkter. Där det finns metod och tankefrihet, få regler och begränsningar, och där individen belönas för uppfinningsrikedom, kreativitet och förmåga att hantera komplexa uppgifter.

Färg: Gul

IPA FÖRÄNDRINGSORIENTERING

JobMatch drag  # 10

Kreativitet

Arbetsmiljön kännetecknas av ett kreativt flöde av idéer och ett fokus på att förnya och förändra befintliga sätt att tänka och göra saker. Du börjar ofta på osäker mark och måste navigera dig framåt baserat på intuition, mod och uppfinningsrikedom. Du kännetecknas i allmänhet av en optimistisk tro på att nästan allt är möjligt.

gul pil

FAKTAORIENTERAD

Miljön kännetecknas av en pragmatisk och jordnära inställning till uppgifterna. De har i allmänhet ett nyktert, realistiskt och ofta rationellt förhållningssätt till verkligheten och förlitar sig mest på det konkreta och bevisbara. De flesta är praktiker som bedömer saker utifrån vad som faktiskt är möjligt och vad som fungerar i den verkliga världen. Det uppskattas att du har ett grepp om exakta fakta och är mycket bra på att hitta den mest praktiska lösningen på uppgifter. Detta innebär att du förlitar dig mer på din erfarenhet och vad som har prövats tidigare, snarare än att förlita dig på luftiga idéer.

IDÉ ORIENTERAD

Miljön kännetecknas av människor som är innovativa, kreativa och utvecklingsorienterade. Arbetsuppgifterna är främst inriktade på förändring och utveckling av idéer, produkter, marknader, teknik och metoder. Det kan handla om allt från att uppfinna en ny produkt inom ett smalt kompetensområde till att strategiskt förändra organisationen och dess produkter i förhållande till förändringar i omgivningen. Det finns många sätt på vilka individer kan förverkliga sin kreativitet. De är vanligtvis människor som tror att nästan allt är möjligt och att du kan forma och påverka världen omkring dig.

JobMatch drag  # 10

Konfliktinnehåll

Arbetsmiljön präglas av ett rättframt och rakt sätt som kräver en viss personlig robusthet och förmåga att sätta gränser. Det finns många synpunkter och människor är snabba på avtryckaren utan att nödvändigtvis tänka så mycket på det. Oenigheter och konflikter är inget man fastnar i, utan uppfattas snarare som något som bidrar till att utveckla idéer, samarbeta och skapa resultat.

gul pil

INNEHÅLL MED LÅG KONFLIKTNIVÅ

Miljön präglas av konflikträdsla, så människor är försiktiga med att göra personliga kommentarer om varandra. Det kan trots allt missförstås. Den allmänna inställningen är att konflikter sällan leder till något gott, och att individen får betala ett alltför högt pris jämfört med vad som kan uppnås. Därför föredrar man att hålla sig till sakliga diskussioner och undvika större meningsskiljaktigheter, och man böjer sig hellre än engagerar sig i något som man inte kan kontrollera. Arbetsmiljön kännetecknas därför av en lugn och stabil dagsrytm utan större upp- och nedgångar, och där man till varje pris undviker att gå hårt åt varandra.

INNEHÅLL MED HÖG KONFLIKTNIVÅ

Miljön och uppgifterna kräver att du är en uthållig person som kan hantera motstånd och motgångar på ett personligt plan. Du står på dig när vinden blåser emot dig, du kan hantera och bemöta kritik, och du kan dra ett streck i sanden och ta ställning. Du behöver ha en hög stresströskel i förhållande till yttre påfrestningar, och du måste kunna bära det obehag som konflikter kan skapa för både dig själv och andra. Kritik är inget man tar med sig hem utan skakar av sig på plats. Miljön är inte nödvändigtvis hård och brutal, utan snarare baserad på ömsesidig respekt för varandras personliga integritet.

JobMatch drag # 12

Ledning

Arbetet innebär ledaransvar och därmed ansvar för att gemensamt uppnå resultat. Det kan vara ett professionellt baserat ledarskap, det kan vara ett konkret organisatoriskt och målinriktat ledarskap, det kan vara ett motiverande ledarskap med fokus på personalhantering, och det kan vara ett mer strategiskt
förändringsledarskap. Vad de alla har gemensamt är en personlig önskan och drivkraft att leda andra och ta ansvar för andras insatser.

gul pil

INGET LEDNINGSANSVAR

Jobbet innebär inget chefsansvar, så personen måste i princip acceptera att andra sätter ramar och mål och fattar beslut som får konsekvenser för dem. Många som väljer bort chefsansvaret har inte motivet, eller så vill de medvetet ägna sitt arbetsliv åt något annat än att ansvara för andras insatser. Kanske för att de hellre vill fördjupa sig i den enskilda uppgiften utifrån ett yrkesmässigt intresse. Eller kanske för att de känner att priset för chefsansvar är för högt i form av press, missnöje och konflikter.

CHEFSANSVAR

Arbetet innebär ledaransvar, vilket i princip innebär att personen måste ha både viljan och förmågan att ta ansvar för andras insatser. Det innebär också att man måste vara beredd att betala det pris som ofta följer med ledarskapet, nämligen den press som uppstår när impopulära beslut måste fattas. Personen måste därför
kunna välja väg för andra och leda och styra människor mot vissa mål. Det är ett jobb där man i vissa situationer är helt ensam med ansvaret. Ledaransvaret kommer från att man känner sig bekväm med att sitta vid bordsändan och ansvara för andra, men också i stor utsträckning från förmågan att övertyga andra och få dem med på tåget.

Så här fungerar flödet:

– Från IPA 360° Cockpit skickas en unik länk till kandidaten/medarbetaren
– Kandidaten väljer sitt eget språk
– Det tar ca 25 minuter att fylla i
– Information om det färdiga svaret skickas automatiskt
– I IPA 360 Cockpit kan svaret analyseras och de inbyggda feedbackfrågorna och den logiska manualen säkerställer optimal feedback.
– Det finns en dynamisk rapportgenerator där rapporten kan sammanställas fritt
– Det finns en 24-sidig best practice-rapport för kunden och en 12-sidig handout för kandidaten/medarbetaren.

Svaren från IPA Core presenteras i IPA 360° Cockpit

Kontakta IPA Nordic: