IPA Early Warning

– Upptäck stress tidigt och förbättra både det finansiella och sociala resultatet

”Medarbetarnas välbefinnande är av stor betydelse för Lyras, och vi strävar ständigt efter att se till att alla kommer till jobbet motiverade och glada.”

Niels Møller, HR Manager, Lyras A/SS

IPA Early Warning: Din proaktiva partner för välbefinnande bland anställda

IPA Early Stress Warning

I en tid då medarbetarnas välbefinnande har blivit en nyckelfaktor för företagens framgång introducerar vi IPA Early Warning – en revolutionerande lösning som är utformad för att upptäcka och hantera stress i ett tidigt skede.

IPA Early Warning är mer än bara ett verktyg – det är en partner för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö. Genom att kombinera teknik med omsorg ser den till att medarbetarna får det stöd de behöver när de behöver det som mest. Det är en investering i människor, produktivitet och framtiden för din organisation.

Vad är IPA Early Warning?

IPA Early Warning är ett innovativt koncept som kombinerar avancerad teknik med mänsklig omsorg. Med hjälp av bärbara enheter och programvara samlas och analyseras data om hjärtfrekvens, sömnkvalitet och fysiska aktiviteter. Detta gör det möjligt för organisationer att identifiera tidiga tecken på stress och vantrivsel bland sina anställda.

Hur fungerar den?

När en medarbetare vid två på varandra följande pulsmätningar bedöms vara i riskzonen för stress eller nedstämdhet aktiveras IPA Early Warning. Ett standardiserat meddelande, som kan skräddarsys av företaget, skickas till medarbetaren. Meddelandet fungerar som ett stödjande handslag och informerar medarbetaren om företagets stresspolicy och de tjänster som medarbetaren kan dra nytta av. Det stärker medarbetaren och visar att organisationen tar deras välbefinnande på allvar.

Varför är det viktigt?

Stress är en naturlig reaktion, men långvarig stress kan få allvarliga konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan. Obehandlad stress kan leda till ångest, depression, hjärtsjukdomar och många andra hälsoproblem. Med IPA Early Warning kan organisationer förebygga dessa problem genom att vidta åtgärder tidigt.

Vilket värde ger det dig?

IPA Early Warning är en investering i medarbetarnas välbefinnande och organisationens övergripande hälsa. Genom att se till att ingen medarbetare känner sig förbisedd eller ensam med sina utmaningar kan organisationer upprätthålla en produktiv och hälsosam arbetsmiljö. Detta kan också bidra till att minska kostnaderna för stressrelaterade sjukvårdskostnader, vilket resulterar i en mer effektiv och hållbar verksamhet.

Tidig varning hjälper på de 2 nedersta raderna

Det finansiella slutresultatet är lätt att beräkna. Två linjer kan dras under den. Det sociala resultatet lämnar ärr och resultatet är inte här och nu, utan kan påverka många år framöver.

DET EKONOMISKA SLUTRESULTATET

 • En stressjukskrivning kostar mellan 500.000 – 1.00.000
 • Antalet stressdrabbade i arbetslivet har fördubblats på 10 år
 • Stress orsakar 2.000.000 frånvarodagar per år, 60 000 sjukhusinläggningar, 6 000 förtidspensioneringar och 1.000.000 besök hos allmänläkare varje år

DET SOCIALA SLUTRESULTATET

Fysiska symtom

 • Inre oro
 • Huvudvärk
 • Hjärtklappning
 • Buksmärtor
 • Minskad potens
 • Viktnedgång eller viktökning
 • Frekventa infektioner
 • Förvärring av kronisk sjukdom

DET SOCIALA SLUTRESULTATET

Symtom på psykisk ohälsa

 • Bristande lust
 • Trötthet
 • Irritabilitet
 • Svårigheter att minnas
 • Svårigheter att koncentrera sig
 • Ångest
 • Nedsatt sinne för humor
 • Depression

DET SOCIALA SLUTRESULTATET

Beteendemässiga symtom

 • Sömnlöshet
 • Uppgivenhet
 • Hyperventilation
 • Aggressivitet
 • Nedsatt prestationsförmåga
 • Obeslutsamhet
 • Ökad användning av stimulantia
 • Ökad sjukfrånvaro

IPA-stressindex

Trivs medarbetarna i din organisation?

IPA Early Warning är ett innovativt koncept som hjälper till att upptäcka stress i tid och minska de negativa konsekvenserna av långvarig stress på en individs mentala och fysiska hälsa. Genom att identifiera stressnivåer tidigt kan förebyggande åtgärder vidtas och säkerställa en bättre livskvalitet för individen.

Stress är en naturlig reaktion som kroppen använder för att hantera utmanande situationer. Det kan dock bli problematiskt när stressnivåerna blir för höga och långvariga. Obehandlad stress kan leda till en rad fysiska och psykiska hälsoproblem som ångest, depression, hjärtsjukdomar och onormal viktökning. Därför är det av yttersta vikt att upptäcka stress i tid och genomföra nödvändiga förändringar för att undvika dessa konsekvenser.

IPA Early Warning ger en unik möjlighet att övervaka och analysera en individs stressnivå med hjälp av avancerad teknik och algoritmer. Med hjälp av bärbara enheter och programvara kan data om hjärtfrekvens, sömnkvalitet och fysiska aktiviteter samlas in och analyseras. Dessa data kan sedan användas för att identifiera tidiga varningstecken på stress och utlösa ett larm som gör att problemet kan åtgärdas i tid.

Orsakerna till stress kan variera från person till person och från situation till situation. IPA Early Warning gör det möjligt för användarna att identifiera mönster och utlösande faktorer som får deras stressnivåer att stiga. Genom att ha denna kunskap kan individen vidta proaktiva åtgärder för att förebygga stress eller minimera dess inverkan på hälsan.

En av de positiva aspekterna med IPA Early Warning är att det är enkelt att använda och tillgängligt för alla oavsett ålder och yrke. Det kräver inga dyra besök hos specialister eller avancerad utrustning. IPA Early Warning är en bekväm och kostnadseffektiv lösning för att övervaka sin stressnivå och vidta åtgärder för att hantera den i tid.

Genom att upptäcka stress i tid kan en person vidta åtgärder för att minska och hantera stressnivåerna. Det kan handla om att ändra livsstil och vanor, t.ex. att motionera regelbundet, förbättra sömnkvaliteten, använda mindfulness och stressreducerande tekniker och skapa ett bra socialt nätverk. Genom att känna igen tidiga varningssignaler kan du vidta åtgärder och minska risken för allvarliga konsekvenser av långvarig stress.

Dessutom kan IPA Early Warning bidra till att minska kostnaderna för stressrelaterade sjukvårdskostnader. Genom att förebygga eller minska allvarlig stress hos individer kan samhället som helhet spara pengar på sjukvård och behandling av stressrelaterade tillstånd. Detta kan leda till en mer effektiv och hållbar hälso- och sjukvårdssektor.

Sammanfattningsvis gör IPA Early Warning det möjligt att upptäcka stress i tid och vidta proaktiva åtgärder för att minimera dess konsekvenser. Genom att kontinuerligt övervaka och analysera individuella stressnivåer kan en person förbättra sin livskvalitet, förebygga allvarliga hälsoproblem och minska kostnaderna för stressrelaterad sjukdom. Det är ett värdefullt verktyg för att främja psykiskt välbefinnande och skapa friskare samhällen.

5 punkter på IPA:s stressindex

LÄTT ATT ANVÄNDA

Det tar bara några minuter för varje medarbetare att fylla i.

FORSKNINGS-
BASERAD

Baserat på 10 evidensbaserade frågor relaterade till arbetsplatsen.

FORTLÖPANDE MÄTNING

Vi mäter löpande – vanligtvis 2-4 gånger per kvartal. Stress i realtid, möjlighet till reaktion.

ANONYMOUS

Svaren är anonyma och över 5 svar öppnas upp för rapportering.

AUTOMATISERAT HJÄLP

Automatiska e-postmeddelanden kan skickas med företagets erbjudanden om hjälp.

Ger stöd till HR, chefer och medarbetare

Rådgivning för stressdrabbade

Alla svar är anonyma. Det finns ett inbyggt övervakningsverktyg som automatiskt kan skicka ett meddelande till den anställdes privata e-post. Här kan företaget berätta om de alternativ som företaget erbjuder eller om företaget prenumererar på en stresscoach.

IPA instrumentpanel för pulsmätning

Chefen och HR får en överblick över hur organisationen/avdelningen mår och var det finns risk för stress. På så sätt blir IPA Pulse-mätningar ett nyckeltal på samma sätt som andra strategiska och finansiella KPI:er.

IPA-stressindex

Omedelbara resultat

Övervaka utvecklingen

Ledningen kan följa utvecklingen, och enskilda medarbetare kan följa sin egen utveckling och få hjälp och rådgivning, både internt och externt, när det behövs.

Ha en aktiv beredskapsplan för stress

Ofta inser inte den enskilde medarbetaren att något är fel. Efter 2 negativa undersökningar kan medarbetaren få ett anonymt mejl om vad företaget har att erbjuda medarbetarna, samt goda råd och rekommendationer.

Öppenhet ger bra employer branding

Att ta stress på allvar är något som både befintliga och nya medarbetare uppskattar. Det skapar en öppen och handlingsinriktad kultur.

IPA-stressindex

IPA HR InSights är en instrumentpanel för stress

Organisationen får en överblick över hur avdelningen mår och var det finns risk för stress. Stress och välbefinnande blir ett nyckeltal på samma sätt som andra strategiska och finansiella nyckeltal.

Vad är stress?

Stress är ett tillstånd av fysisk eller psykisk spänning som uppstår som svar på påfrestningar, utmaningar eller hot i vår omgivning.

Det kan vara en naturlig reaktion på t.ex. en hektisk period eller en pressad arbetssituation, men om stressnivåerna förblir höga under en längre tid kan det få negativa konsekvenser för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Stress kan ta sig olika uttryck som irritabilitet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning och känslomässig instabilitet.

Stress i Sverige

Andelen vuxna svenskar med en hög poäng på stressskalan har ökat från 21 procent år 2013 till 25 procent år 2017 och 29 procent år 2021.

Nästan var fjärde sjukskrivning beror på en dålig psykisk arbetsmiljö. Det motsvarar 70.000 svenskar som varje dag är sjukskrivna på grund av psykosociala faktorer

Stress orsakar 2 miljoner frånvarodagar per år, 60 000 sjukhusinläggningar, 6 000 förtidspensioneringar och 1 miljon läkarkonsultationer varje år

Kontakta IPA Nordic: