IPA – Culture
(kulturanalys)

– fokusera på kulturen på jobbet och avdelningen

Specialiserad kultur

Resultatkultur

Dialogkultur

Förändringskultur

Kulturell analys

för att förstå företagskulturen

IPA – Kultur (företagskultur). En företagskultur är först och främst en produkt av de anställdas personliga värderingar i kombination med företagets historia, position på marknaden, inrotade sedvänjor och gemensamma meningsskapande berättelser och antaganden. Kultur skapas i mötet mellan något som kommer inifrån individen (värderingar) och något som kommer utifrån, dvs. miljön och historien i vid bemärkelse.

Företagskulturens grundläggande funktion är att stödja en optimal problemlösnings- och inlärningsprocess för att anpassa sig och växa, och därmed kan kulturen bidra till företagets övergripande värdeskapande. Men en företagskultur kan också vara ett nästan destruktivt hinder för att frigöra gemensamma resurser.

IPA – Kultur (kulturanalys). En företagskultur är först och främst en produkt av de anställdas personliga värderingar i kombination med företagets historia, position på marknaden, förankrade sedvänjor och gemensamma meningsskapande berättelser och antaganden. Kultur skapas i mötet mellan något som kommer inifrån individen (värderingar) och något som kommer utifrån, dvs. miljön och historien i vid bemärkelse.

Företagskulturens grundläggande funktion är att stödja en optimal problemlösnings- och inlärningsprocess för att kunna anpassa sig och växa, och därmed kan kulturen vara en hävstång för företagets övergripande värdeskapande. Men företagskulturen kan också vara ett närmast destruktivt hinder för att frigöra gemensamma resurser.

Nya medarbetare möter den aktuella företagskulturen med sina egna personliga värderingar. Upplevelsen kan variera från att omedelbart känna sig hemma till att relativt snabbt känna sig utanför och alienerad från sina egna normer.

Den aktuella företagskulturen är således en avgörande faktor, både när det gäller företagets intressen och när det gäller den nyanställdes prestation och motivation.

Kulturskalorna har utvecklats som ett test-i-testet. Det innebär att de enskilda kulturdimensionerna operationaliseras genom att välja de påståenden i IPA JobMatch-frågeformuläret som stämmer överens med definitionerna i de enskilda skalorna.

Forskaren Flemming Olsen berättar om IPA Culture

DE 4 IPA-KULTURSKALORNA

Kulturella drag # 1

SPECIALISERADE KULTURER

Specialistkulturen kännetecknas av ett universum med hög förutsägbarhet, en lugn och stabil dygnsrytm. Den strävar efter att minimera riskerna. Uppgifterna kännetecknas av mätbarhet och det finns oftast bara en korrekt lösning.

Det finns en tydlig och välstrukturerad styrning av insatser, och individer måste anpassa sig till systemen och de gemensamma reglerna och rutinerna. Detta är inbyggt i sättet att hantera uppgifter. Kulturen och kommunikationen är fallorienterad. Synen på arbetsuppgifterna är nykter och präglas av fokus på det professionella innehållet. Organisationen kännetecknas av en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter och tydliga kompetenser. Yrkesskicklighet, noggrannhet och precision i utförandet av arbetsuppgifterna belönas.

I specialistkulturen är det viktigt att uppföra sig korrekt, följa reglerna och hålla ordning på saker och ting. Du anstränger dig och är bra på ditt jobb. Du håller dina känslor i schack, klagar inte och accepterar din plats. Du tar hand om dina saker och undviker att orsaka problem för andra så mycket som möjligt.

LÅG SPECIALISTKULTUR

Arbetsmiljön och kulturen i bolaget kännetecknas av få fasta riktlinjer, avsaknad av rutiner och nästan inga möjligheter att kontrollera om man är på rätt väg. De allra flesta arbetsuppgifter är av sådan karaktär att det inte är möjligt att i förväg planera hur de ska utföras från början till slut.

I allmänhet finns det ingen stabil och fast daglig rytm, utan snarare en ganska riskabel och osäker daglig rutin. Extern kontroll, både genom hur uppgifterna organiseras och hanteras och genom fasta regler och rutiner, är nästan obefintlig.

Det finns inte mycket hjälp att få från det hållet. Det innebär att det mycket sällan finns en tydlig väg till slutresultatet. För det mesta är det upp till den enskilde medarbetaren att själv hitta vägen.

Tonen i organisationen är fri, det finns få regler och du mäts mer på dina resultat än på om du gör saker på rätt sätt.

Av den anledningen är kommunikation och beteende mer uppgiftsorienterat än fallorienterat.

HÖGT SPECIALISERAD KULTUR

Specialistkulturen kännetecknas av ett universum med hög förutsägbarhet, en lugn och stabil dygnsrytm och en strävan efter riskminimering. Uppgifterna kännetecknas av mätbarhet och det finns oftast bara en korrekt lösning.

Det finns en tydlig och välstrukturerad styrning av insatser, och individer måste anpassa sig till de system och de gemensamma regler och rutiner som finns inbyggda i hur uppgifter hanteras.

Kulturen och kommunikationen är fallorienterad och förhållningssättet till arbetsuppgifterna är nyktert och präglas av fokus på det professionella innehållet. Organisationen kännetecknas av en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter och tydliga kompetenser, och yrkesskicklighet, noggrannhet och precision i utförandet av arbetsuppgifterna belönas.

I Specialist-kulturen är det viktigt att uppföra sig korrekt, följa reglerna och hålla ordning på saker och ting. Du anstränger dig och är bra på ditt jobb. Du håller dina känslor i schack och klagar inte, accepterar din plats, sköter dina egna affärer och undviker så mycket som möjligt att orsaka problem för andra.

Kulturella drag # 2

OPERATIV RESULTATKULTUR

Den operativa prestationskulturen är en målorienterad kultur. Fokus ligger på individuella prestationer och individuell framgång. Den är resultatorienterad och du belönas för att du levererar och presterar. Av denna anledning kännetecknas organisationen av en hög grad av individuell frihet och ansvar. Det finns tydliga mål och en konkurrensutsatt miljö.

Individer utmanas genom att höga krav ställs på resultat. Det belönar beslutsamhet och modet att ta kalkylerade risker. Det är en kultur som är inriktad på praktik och realism. Problemlösning baseras på erfarenhet, fakta och bevis. Det är en tydlig och principfast kultur, som domineras av ett klart och entydigt sätt att kommunicera.

I Operational Performance-kulturen strävar individerna efter personlig utveckling och framgång och efter att uppnå allt de kan. Därför måste du vara snabb på avtryckaren. Du måste ta vara på de möjligheter som dyker upp. En stor del av din självuppfattning ligger i vad du kan uppnå, och du vill synliggöra dig själv genom dina resultat och göra skillnad. I den operativa prestationskulturen ställer ni höga krav på er själva och varandra.

Du strävar efter att vara den som alltid fullföljer det du föresatt dig att göra.

KULTUR FÖR LÅGA OPERATIVA RESULTAT.

Kulturen präglas tydligt av att man fokuserar mer på samhället och vad man gör tillsammans än på individuella prestationer.

Det finns tydliga gränser för vad varje individ får betala för att uppnå ett visst mål, och du belönas främst för vad du bidrar med till den gemensamma uppgiften, snarare än vad du presterar som enskild individ. Av samma anledning är man ovillig att framhäva vissa personer på bekostnad av andra, och man mäter sig inte med andra.

Det finns klara och tydliga gränser för vad som kan förväntas av varje individ, och det är möjligt att säga nej till uppgifter där man känner sig osäker. Människor anpassar sig till varandra i hög grad och hittar en uppsättning gemensamma grundregler som utgör grunden för samarbete och uppgiftsutförande i företaget.

Kulturen och tonläget kännetecknas av att man förlitar sig på varandra, delar på ansvaret och accepterar det utrymme och de uppgifter man har tilldelats. Du anpassar dig till dina kollegor snarare än att gå din egen väg, och det är viktigt att du försöker uppfylla de förväntningar som andra har på dig.

KULTUR FÖR HÖG OPERATIV PRESTATIONSFÖRMÅGA

Den operativa prestationskulturen är en målorienterad kultur där fokus ligger på individuell prestation och individuell framgång. Du är resultatorienterad och belönas för att leverera och prestera.

Av denna anledning kännetecknas organisationen av en hög grad av individuell frihet och ansvar, tydliga mål och en konkurrensutsatt miljö. Detta utmanar individen genom att ställa höga krav på resultat, belöna beslutsamhet och modet att ta kalkylerade risker.

Det är en kultur som är inriktad på det praktiska och realistiska och som baserar problemlösning på erfarenhet, fakta och bevis. Det är en tydlig och principfast kultur, som domineras av ett klart och entydigt sätt att kommunicera.

I en Operational Performance-kultur strävar individerna efter personlig utveckling och framgång och efter att uppnå allt de kan. Därför måste du vara snabb på avtryckaren och ta vara på möjligheter när de dyker upp. En stor del av din självuppfattning ligger i vad du kan uppnå, och du vill synliggöra dig själv genom dina resultat och göra skillnad. I den operativa prestationskulturen ställer du höga krav på dig själv och varandra och strävar efter att vara den som alltid slutför det du föresatt dig att göra.

Kulturella drag # 3

DIALOGKULTUR

Dialogkulturen är en tillitsbaserad och processorienterad kultur. Den kan hantera mer komplexa uppgifter som kännetecknas av bristande faktamätbarhet och nominella fakta. Miljön kännetecknas av en hög grad av öppenhet och tolerans. Detta är en av flera förutsättningar för ett effektivt och målinriktat samarbete.

Det finns en hög grad av respekt för varandras kompetens. Det finns en social inkludering som är nödvändig för att bejaka varandras olikheter. Det är en arbetsmiljö som betonar social kompetens. Man stöttar varandra. Den relationella aspekten ses som en avgörande livskvalitet och motivation för individens insatser. Man arbetar i grupper och team där man kompletterar varandras kompetenser. Man hjälper varandra i kritiska situationer.

Dialogkulturen är övertygad om att man genom att stärka varandra och komplettera varandras kompetenser skapar ett resultat som är större än summan av individerna. Varje individ ser sig själv som en del av en större helhet genom delaktighet, kunskapsdelning och kontinuerlig kommunikation. Man investerar i människor och deras kompetens och utvecklar dem både personligt och professionellt.

LÅG DIALOGKULTUR

Kulturen är i hög grad baserad på tydliga regler och principer att följa.

Det finns en ganska saklig inställning till världen och uppgifterna, och människor pratar sällan om känslor och mer personliga frågor, utan hanterar snarare varandra på ett mer fallorienterat sätt. I allmänhet ägnar man inte mycket tid åt sociala aktiviteter och tomt prat, och man kan vara skeptisk till motiv och attityder hos personer i sin omgivning.

I allmänhet finns det en hög respekt för nykterhet och realism och en uppskattning för djupgående professionalism och skicklighet. Det är accepterat att man i vissa situationer behöver tid för att tänka igenom saker och ting, och man rusar inte in i uppgifter förrän man är väl förberedd.

Det är i hög grad en saklig och fallorienterad kultur, där man tar hand om sina affärer och klarar sig tack vare sin yrkesskicklighet. Det är viktigt för individer att deras kollegor tror att det de gör är OK, och de bör följa de regler och principer som är allmänt kända i organisationen.

HÖG DIALOGKULTUR

Dialogkulturen är en tillitsbaserad och processorienterad kultur som kan hantera mer komplexa uppgifter som kännetecknas av bristande faktamätbarhet och nominella fakta. Miljön präglas av en hög grad av öppenhet och tolerans, vilket är en av flera förutsättningar för ett effektivt och målinriktat samarbete.

Det finns en hög grad av respekt för varandras kompetens och en social inkludering som är nödvändig för att bejaka varandras olikheter. Det är en arbetsmiljö där social kompetens betonas, där man stöttar varandra och där den relationella aspekten ses som en avgörande livskvalitet och motivation för den enskildes insatser.

Människor arbetar i grupper och team, kompletterar varandras färdigheter men hjälper också varandra i kritiska situationer.

I dialogkulturen tror man att genom att stärka varandra och komplettera varandras kompetenser får man ett resultat som är större än summan av de enskilda individerna. Varje individ ser sig själv som en del av en större helhet genom delaktighet, kunskapsdelning och kontinuerlig kommunikation.

Man investerar i människor och deras kompetens och utvecklar dem både personligt och professionellt.

Kulturella drag # 4

FÖRÄNDRINGSKULTUR

Förändringskulturen kännetecknas av ett flytande och osäkert sammanhang för utförandet av uppgifter och organisationen. Individer måste orientera sig i en oförutsägbar värld utan ramar och utan fasta och mätbara referenspunkter.

Organisationen kännetecknas av metod- och tankefrihet, få regler och restriktioner. Individer belönas för uppfinningsrikedom, kreativitet och förmåga att hantera komplexa uppgifter. Du måste kunna orientera dig och hitta din egen väg. Du är mycket utvecklingsorienterad och söker ständigt nya perspektiv, ny teknik och nya sätt att uppfatta världen. Du arbetar för att uppnå långsiktiga mål och resultat, ofta på strategisk nivå. Det är en kultur som präglas av frihet att skapa ramar och innehåll i arbetsuppgifterna. Individer måste kunna navigera och hitta sin väg i en föränderlig och osäker värld.

I en förändringskultur måste individen kunna navigera utifrån sin egen inre världsbild. Du uppfattar världen utifrån ditt eget personliga perspektiv. Du belönas för att du tänker utanför boxen, för uppfinningsrikedom och kreativitet.

I förändringskulturen är individer inriktade på att förverkliga sin fulla potential och ha möjlighet att använda sin fulla talang.

LÅG FÖRÄNDRINGSKULTUR

Kulturen präglas i hög grad av behovet att hålla reda på exakta fakta och siffror, och i vissa uppgifter finns det bara utrymme för en mycket liten felmarginal. I de allra flesta uppgifter måste du basera dina lösningar på det konkreta, det mätbara och det säkra.

Det är en utpräglat professionellt tung kultur där man måste utgå från vad man vet fungerar i praktiken. Det finns inget utrymme för experiment och flyktiga idéer och tankar.

Det finns en preferens för att undvika eller undvika konflikter och allt som kan störa och distrahera från den aktuella uppgiften. I allmänhet kännetecknas vardagen och arbetsmiljön av sakliga diskussioner utan större meningsskiljaktigheter, och människor sträcker gärna på sig för att undvika konflikter.

Kulturen präglas i hög grad av ett fokus på att göra saker rätt och utan fel och brister.

Det är tydligt att man anstränger sig mycket för att undvika onödiga konflikter, och det är ytterst sällan som man känner att man behöver vara tuff mot varandra.

Sammantaget föredrar de en lugn och stabil dygnsrytm med hög grad av upprepning och igenkänning.

HÖG FÖRÄNDRINGSKULTUR

Förändringskulturen kännetecknas av en flytande och osäker kontext för utförandet av uppgifter, och organisationen och individen måste orientera sig i en oförutsägbar värld utan ramverk och utan fasta och mätbara referenspunkter.

Organisationen kännetecknas av metod- och tankefrihet, få regler och restriktioner, och individen belönas för uppfinningsrikedom, kreativitet och förmåga att hantera komplexa uppgifter. Du måste kunna orientera dig och hitta din väg, och du är mycket utvecklingsorienterad och ständigt på väg mot nya synsätt, ny teknik och nya sätt att uppfatta världen.

Du arbetar för att uppnå långsiktiga mål och resultat, ofta på strategisk nivå. Det är en kultur som präglas av frihet att skapa ramar och innehåll i arbetsuppgifterna, och individen måste kunna navigera och hitta rätt i en föränderlig och osäker värld.

I en förändringskultur måste individen kunna navigera utifrån sin egen inre världsbild och uppfatta världen utifrån sitt eget personliga perspektiv. Du belönas för att du tänker utanför boxen, för uppfinningsrikedom och kreativitet. I förändringskulturen är individer inriktade på att förverkliga sin fulla potential och ges möjlighet att använda sin fulla talang.

Kontakta IPA Nordic: