Grupputvecklingssamtalen (GRUS)

Grupputvecklingssamtalet (GRUS) är ett samtal mellan en chef och en grupp medarbetare, där gruppens samlade kompetensutveckling diskuteras

De flesta framstående resultat inom både näringsliv och sport skapas utifrån människors förmåga att komplettera varandra. Vi tenderar att fokusera på den singulära prestationen eftersom det är lättare att identifiera sig med hen som gör det avgörande målet, men i de allra flesta fall är segern en produkt av den kollektiva andan och förmågan att bemanna de enskilda posterna med de mest lämpliga människor.

Ett team är en grupp människor där helheten är starkare än summan av de enskilda delarna och där just andan – känslan av delad styrka – skapar den kolossala energi, vilja och insikt som leder till seger. Det är grus – eller grupputvecklingssamtal.

Enkel drift

Användarvänlig, med automatiserade och framtidssäkrade processer, som sköter de tunga administrativa uppgifterna åt dig.

Löpande feedback

Löpande feedback och datainsamling som gör att chefer kan agera utifrån fakta istället för antaganden.

Talangutveckling

Verktyg för att utveckla och leda dina medarbetare så att de på bästa sätt kan förverkliga sin fulla potential.

Att ha en vision

Genom att vara sammanbundna av en stark känsla av gemenskap och gemensamma visioner är teamet det primära forumet för utveckling och förändring i företaget. Teammötena är där företagets övergripande inriktning bestäms, medlemmarna i teamet har en stark lojalitet till varandra, den gemensamma känslan av att företaget har en unik kultur och unika värderingar.

Teamets förmåga att generera idéer

Teamet är den viktigaste plattformen för utveckling av idéer, beslut om strategiska och långsiktiga förändringar tas i teamet, modet att hantera konflikter, att ta initiativ till förnyelse i företaget, att få idéer och inspiration att lösa problem inom företaget.

Teamets förmåga att utvecklas och stötta varandra

Att ha en hög grad av öppenhet mot varandra, att respektera varandras åsikter även om vi är oense, att vara utmärkta på att hantera och lösa konflikter, att lyssna på varandra, att ta ett delat ansvar att hjälpa och stötta varandra.

Teamets förmåga att agera och genomföra

Det som är överenskommet genomförs också. Effektivt hanteras de frågor som är uppe till debatt för att följa upp de beslut som fattats i teamet. För att hålla varandra vid de överenskommelser som beslutats på mötena, för att veta exakt vad som är överenskommet och vad som behöver göras.

Teamets förmåga att leda och planera

Ämnena som diskuteras är väl definierade, konkreta och precisa, och organisationen och planeringen är effektiv, förmågan att hantera de insatser som ska genomföras, att nå tydliga och precisa slutsatser, förmågan att fördela uppgifterna effektivt.

Teamets sammansättning

I teamet är mötet mellan viet och jaget helt centralt. Det är ofta ett svårt möte, där det uppstår konflikter, bristande lojalitet, avundsjuka etc. Därför finns det ett antal grundläggande förutsättningar som måste uppfyllas innan vi ens kan prata om att skapa ett team.

Jag-Erkännande

Individen känner att det finns en plats för hen i teamet, individen i teamet känner till sig själv och sina respektive styrkor och svagheter, individen respekteras för den hen är och för vad hen kan. Individen känner sig uppskattad och välkommen i teamet, och individens åsikter respekteras.

 • Jag inser att människor är olika
 • Jag känner mig själv och mina styrkor och svagheter
 • Jag känner till de andras styrkor och svagheter
 • Jag respekterar andra för vad de kan göra
 • Jag accepterar min roll och funktion i det hela
 • Jag kommer ständigt att förbättra min kompetens i förhållande till min del av uppgiften
 • Jag accepterar att konflikter är en naturlig del av att bli bättre
 • Jag delar ansvaret för relationerna i gruppen

VI-Erkännande

Det gemensamma erkännandet av att vi är beroende av varandra, styrkan i de gemensamma värderingarna, det delade ansvaret för företaget, den gemensamma förståelsen för de grundläggande framgångskriterierna och det gemensamma erkännandet att vi är starkare tillsammans.

 • Vi inser att vi är ömsesidigt beroende av varandra
 • Vi inser att vi tillsammans är starkare och mer effektiva
 • Vi har en gemensam vision och ett gemensamt mål
 • Vi har gemensamma värderingar och spelregler
 • Vi har ett tydligt ansvar och tydliga kompetenser i förhållande till målen
 • Vi har en gemensam uppfattning om våra framgångskriterier
 • Vi känner våra motståndare och är medvetna om de hinder vi möter

Exempel på HR och chefens verktyg

Exempel på dialogpresentation utifrån Intelligent MUS kring styrkor och talanger.

Utifrån medarbetarens individuella personliga profil hittas de individuella styrkorna och talangerna och en rad frågor uppstår som kan berika och utveckla dialogen.

Datadriven HR med medarbetaren i centrum.

Kontakta IPA Nordic: