IPA – Gruppanalys

Förstå ditt team och bygg vidare

Hantera &
Planera

Utföra
Uppgifter

Utveckla
& stöd

Skapa
idéer

Utveckling av team

Teamutveckling handlar om att hantera mänskliga processer i relation till helheten och att vara bra på något i relation till individen.

Ett team är därför beroende av både individens talang för att lösa en specifik uppgift och förmågan att kombinera talanger på ett sätt som mest effektivt uppnår de uppsatta målen.

I varje team finns det fyra grundläggande funktioner som tillsammans bildar den mänskliga karta vi behöver orientera oss efter.

Teamutveckling – tillväxt genom gemensam styrka

De flesta enastående prestationer inom både näringsliv och idrott bygger på människors förmåga att komplettera varandra.

Vi tenderar att fokusera på den unika individuella prestationen eftersom det är lättare att identifiera sig med den person som gör det avgörande målet, men i de allra flesta fall är segern en produkt av den kollektiva andan och förmågan att bemanna varje position med de mest lämpade personerna.

Ett lag är en grupp människor där helheten är starkare än summan av delarna och där andan – känslan av delad styrka – skapar den enorma energi, vilja och insikt som leder till seger.

Teamroller för att uppnå företagets mål och visioner

Att planera och styra insatserna
Fokus på kunskap, struktur och detaljer
...för att uppnå verksamhetens mission och mål
Att Genomföra uppgifter
Fokus på handling, resultat och konkreta mål
...för att uppnå verksamhetens mission och mål
Att utveckla och stötta människor
Fokus på känslor, relationer och samarbete
...för att uppnå verksamhetens mission och mål
Att skapa idéer
Fokus på visioner, förändring och förnyelse
...för att uppnå verksamhetens mission och mål

Teamets utvecklingsprocess

I ett team står mötet mellan ”vi” och ”jag” i centrum.

Det är ofta ett svårt möte där konflikter, bristande lojalitet, avundsjuka etc. uppstår. Därför finns det ett antal grundförutsättningar som måste vara uppfyllda innan vi ens kan tala om att skapa ett team. Vi kallar dessa grundförutsättningar för TEAMETS FUNDAMENTALA LAG.

Ovanstående ska ses som ”grundlagen” för all teamutveckling och i själva utvecklingsprocessen finns det ett antal faser som vi måste gå igenom innan vi når vårt mål.
I klargörandefasen skapar vi en gemensam kunskap och referensram kring team och utveckling samt analyserar gruppens utgångsläge.
I utvecklingsfasen definierar vi teamets mål, kompetenser, uppgifter och framgångskriterier och förankrar dem genom en rad inlärningsprocesser.
I handlingsfasen testar vi miljön, lär oss genom att göra, följer upp, utvärderar och inser att vi rör oss framåt.

I teamet utvecklar vi varje individs talang för det gemensamma bästa.

Gruppens konstitution

De grundläggande principerna för viet

 • Vi inser att vi är ömsesidigt beroende av varandra
 • Vi inser att vi tillsammans är starkast och mest effektiva
 • Vi har en gemensam vision och ett gemensamt mål
 • Vi har gemensamma värderingar och spelregler
 • Vi har tydliga ansvarsområden och kompetenser i förhållande till målen
 • Vi har en gemensam förståelse för våra framgångskriterier
 • Vi känner våra motståndare och är medvetna om de hinder vi står inför

De grundläggande antagandena om jaget

 • Jag inser att människor är olika
 • Jag känner mig själv och mina styrkor och svagheter
 • Jag känner igen andras styrkor och svagheter
 • Jag respekterar andra för vad de kan göra
 • Jag accepterar min roll och funktion i helheten
 • Jag kommer ständigt att förbättra mina färdigheter i förhållande till min del av uppgiften
 • Jag accepterar att konflikter är en naturlig del av att bli bättre
 • Jag delar ansvaret för relationerna i gruppen

Kontakta IPA Nordic: