De 4 huvudfaktorerna är mentala plattformar

Metodologiska faktorer

Prestationsfaktorer

Relationsfaktorer

Personliga tillväxtfaktorer

Metodologiska faktorer – det blå rummet

Hur uppfattar individer verkligheten? Hur är verkligheten organiserad? Hur tar vi oss från A till B snabbt och effektivt? Vilka är möjligheterna och gränserna för denna verklighet? Hur skaffar vi oss kunskap om världen? De metodologiska faktorerna handlar om allt vi gör när vi sitter vid våra skrivbord och mentalt organiserar verkligheten omkring oss för att lösa en specifik uppgift. Hur vi tänker innan vi agerar. Vi skapar en metod för att angripa och bearbeta de uppgifter vi ställs inför.

Arbetslivsmotiv: Ökad komplexitet och faktakunskap om världen inom ett avgränsat område.

Arbetslivsroller: Specialister, experter.

Underliggande känslomässigt motiv: Trygghet och säkerhet.

Inlärning: Genom ökad faktakunskap. Kunskap om.

Människor som känner sig hemma i det blå rummet föredrar ordning, regelbundenhet och stabilitet. De trivs med tydliga ramar, tydliga regler och fasta strukturer. Det här är människor som föredrar att lösa uppgifter baserat på väldefinierad och exakt kunskap i ett känt och förutsägbart universum. I det blå rummet trivs de i arbetssituationer där framgångskriterierna är tydliga, där saker och ting är under kontroll och där fakta- och yrkeskunskap är en viktig grund för att lösa uppgifter.

Fokusområden för blå områden

Systemorientering
Detaljorientering
Säkerhetsorientering

Resultatfaktorer – Det röda rummet

Vid någon tidpunkt i våra liv växer behovet och önskan att definiera oss själva som subjekt och framträda i vår unikhet och skillnad från andra. Vi behöver sätta upp mål, lära oss genom att pröva, testa vår vilja, prestera och utvecklas till en självständig och unik individ. Vi måste definiera oss själva i förhållande till andra och sätta upp våra egna unika mål. Vi måste prestera och sträva efter att uppnå våra livsmål. Arbetslivsmotiv: Att sträva efter att uppnå materiella mål och prestera efter bästa förmåga.

Roller i arbetslivet: Leverera resultat

Känslomässigt motiv: Självhävdelse

Lärande: Genom att försöka. Skaffa sig erfarenhet och personliga färdigheter.

När vi tar utvecklingssprånget från vår trygghetszon i det blå rummet och hoppar ut i världen, tar vi med oss de bästa och mest användbara sakerna från den ”blå” perioden. Men det som en gång var ett självändamål blir nu ett medel för att sträva efter och uppnå större personliga livsmål.

Vem tar språnget?

Personer som får höga poäng på prestationsmotiv, självförtroende och handlingskraft känner sig hemma i det röda rummet. De är frihetssökande och står på en stark personlig och mental plattform där de är väl rustade för att lyckas med svåra, kritiska och utmanande uppgifter. De har en inre
inre drivkraft att ständigt utföra uppgifter bättre, snabbare och mer effektivt, och de har en positiv syn på sig själva, sina förmågor och möjligheter

Fokusområden för det röda rummet:

Prestationsmotiv
Självförtroende
Självständighet

Relationsfaktorer – Det gröna området

Under hela vårt liv har vi varit tvungna att relatera till och ingå i relationer med andra människor. På vår livsresa inser vi (kanske) att för att kunna knyta an till andra i djupare relationer och kärlek, men också för att uppnå våra livsmål, så fungerar inte längre det vi har lärt oss hittills. Fram till nu har vi främst fokuserat på oss själva. För att kunna gå vidare måste vi lära oss att sätta oss in i den andra personens situation, att ge den andra personen utrymme, att lyssna på den andra personen, att lyssna på andra för att förstå de sammanhang vi befinner oss i. Vi blir nyfikna på vad människor är, vad de tänker och känner, och vi inser att detta hjälper oss att gå vidare i livet.

Arbetslivsmotiv: Insikt i sociala processer som ett sätt att uppnå gemensamma mål

Arbetslivsroller: Ansvar för alla relationella aspekter av de sammanhang du är en del av

Känslomässigt motiv: Kärlek och livskvalitet i samspel med andra

Lärande: Genom känslor. Insikt om sig själv och andra människor. Att se och förstå den andre.

När vi tar utvecklingssprånget från det röda rummet till det gröna rummet tar vi med oss det bästa från det röda rummet. Viljan och målmedvetenheten. Men nu använder vi vår större insikt om oss själva OCH andra för att integrera kvaliteterna från det röda rummet i det gröna rummet och sätta ännu högre mål. Många ledarroller på arbetsplatsen kräver gröna färdigheter. Och komplexiteten ökar eftersom resultatet inte längre är en given kvantitativ eller faktisk storhet, utan uppgifterna är mer processuella, långsiktiga och osäkra.

Vem klarar språnget?
Människor som har höga poäng på social förståelse, tillit och extroversion känner sig hemma i det gröna rummet. De visar stort intresse för sina medmänniskor och ägnar mycket tid åt att bekanta sig med och förstå andras tankar, känslor och handlingar. De är socialt nyfikna, öppna och toleranta, och genom sitt fokus på känslor och relationer har de byggt upp grundläggande sociala färdigheter.

Fokusområden för grönområden

Social förståelse
Förtroende
Extroversion

Personliga tillväxtfaktorer – Det Gule Rum

Någon gång ger vi oss (kanske) ut på okänd mark, korsar välbekanta gränser och söker nya insikter och nya mål. Vi gör detta på grund av en känsla av att vi har potential för mer. Vi drivs av nyfikenhet, intuition och en längtan efter frihet. Både interna och externa faktorer och omständigheter kan utlösa en sådan rörelse. Vi bryter upp och ger oss ut på en resa in i det okända. Vi går från grönt till gult utrymme. Och vi lär oss genom reflektion och kritisk granskning av oss själva, våra handlingar och våra tankar. Vi blickar bakåt och tänker på hela vår livsresa hittills, och vi blickar framåt mot något som fortfarande bara är en föraning och en känsla av något nytt.

Motiv för arbetslivet: Att förändras för att uppnå högre mål

Roller i arbetslivet: Förändringsagent

Känslomässigt motiv. Självförverkligande och att uppfylla sitt livsuppdrag

Lärande: Genom reflektion, självkännedom och insikt

När vi tar steget från grönt till gult utrymme bryter vi oss ut ur de välbekanta och beprövade mentala landskapen och rör oss in på okänt territorium. Vi ger oss ut på en upptäcktsfärd och vet inte vad som finns på andra sidan horisonten. Vi prövar något helt nytt. Både utåt i form av nya handlingar, nya platser och nya situationer. Och internt, genom att reflektera över våra liv och få nya insikter och berättelser om vilka vi är och varför vi är här.

Vem tar språnget?

Personer som har höga poäng på Intuition, Integritet, Inflytande och Klarhet känner sig hemma i det gula rummet. De har den personliga och mentala friheten att förverkliga sin inneboende potential inom många områden i livet. De har en optimistisk tro på framtiden och dess möjligheter, de behåller sin personliga integritet när deras karaktär och åsikter attackeras, och de har en önskan och vilja att söka inflytande i sina egna och andras liv.

Fokusområden för det gula rummet

Intuition
Integritet
Inflytande
Insikt om sig själv (klarhet)

Färdigställande

Vissa människor går igenom denna livs- och utvecklingsresa från det blå rummet hela vägen till det gula rummet flera gånger under sitt liv.

Som människor kan vi hamna i en situation där vi behöver tänka om hela vårt liv på ett helt nytt sätt. Det kan handla om att börja ”från scratch” och få en helt ny förståelse för hur världen är organiserad. Genom att förändra den kunskapsbas vi står på kan vi också behöva förändra vårt sätt att uppleva och uppfatta verkligheten. Från denna nya position kan vi mycket väl behöva ompröva oss själva på andra mentala plattformar. Se på vårt ego på ett nytt sätt, ingå i nya och annorlunda relationer och ställa oss nya frågor om vad livet egentligen handlar om.