IPA Kompetensutveckling

IPA Kompetensutveckling samlar de aktiviteter som gör att individen kan lösa sina uppgifter bättre. Det är allt från deltidsutbildning till MBA-kurser.

What?

How?

Who?

Why?

Bemästring – kunskap
(know what):

Vad vet vi lite eller mycket om? Kunskaper kan vara tysta eller explicita och förvärvas ofta på kurser, genom att läsa böcker och manualer.
Eller att folk säger något till oss.
Det är kunskap, professionalism, arbetsuppgifter och fokus på värdeskapande arbetsflöden.

Autonomi
(know how):

Vad kan vi göra med det vi vet? Vilka styrkor har vi? Vilka mål sätter vi för att nå de resultat vi vill ha? Hur hanterar vi de utmaningar vi möter på vägen? Färdigheten kan tränas utanför situationen, men lärs ofta in i praktiken genom testning eller imitation.

Tilhörighet
(know who):

Vilka är vi i världen och hur vill vi se oss själva?
Hur interagerar vi med andra i samarbeten kring uppgifter – kunder, leverantörer och partners? Hur är det med kollegor, och vad är ett gott välbefinnande för individen? Var finns motivationen att göra något meningsfullt eller meningslöst?

Mening
(know why):

Vad vill vi åstadkomma med det vi vet och kan? Vad ger oss mening och gör oss till de vi är eller vill vara? Mening, engagemang, lärande och utveckling påverkas till exempel genom dialog och reflektion över praktiska övningar. Det kan vara informellt i vardagen eller i en formaliserad dialog som MUS.

Tre typer av kompetenser

Kompetenser är alltså individens kunskaper, färdigheter och erfarenheter omsatta i konkret handling – det är vad vi gör. När man talar om kompetenser skiljer man vanligtvis mellan professionella, personliga och organisatoriska kompetenser.

Yrkesmässig kompetens
(även kallade kvalifikationer) förvärvas genom utbildning, arbete, volontärarbete och fritidsaktiviteter. Dessa är lättast att läsa. Har du ett svetscertifikat ja/nej?

Personlig kompetens
bestäms av våra grundläggande mänskliga egenskaper, attityder, självmedvetenhet och erfarenheter. De påverkar hur vi tar oss an och utför arbetsuppgifter och hur vi samarbetar med andra.

Organisatoriska kompetenser
är kopplade till den specifika arbetsplatsen och är inte alltid överförbara till andra arbetsplatser eller jobb. Det kan vara förfaranden, arbetsprocesser, regler, kulturellt inbäddade metoder osv.

Kompetensmoduler hos IPA

IPA stödjer professionell, personlig och organisatorisk kompetensutveckling.

Vi kallar vår modell IPA för datadriven HR.

Professionellt
Kompetensgap

I processen skapas först en bild av de förväntade kompetensbehoven som härrör från nya fokusområden, reformer, nya typer av uppgifter eller teknik – vilka nya kompetenser kräver förändringen?

Därefter identifieras de yrkeskompetenser som saknas.

Personlig
Kompetensutveckling

Personlig kompetens bestäms av dina grundläggande mänskliga egenskaper, attityder, självmedvetenhet och erfarenheter. Det är dessa egenskaper som påverkar hur du tar dig an och utför ditt arbete på daglig basis och i samarbete med andra.

IPA-analyserna och IPA-programvaran fångar upp och beskriver detta. De olika verktygen i lösningen utgör grunden för att bli medveten om dessa.

Organisatorisk
Kompetensutveckling

I dessa organisatoriska kompetenskoncept som kontexter, förstås kompetensutveckling som något mer än bara kvalificerade medarbetare. Framtiden verkar mer turbulent och kräver att organisationen kan upptäcka och lösa uppgifter utan att vara beroende av tydliga orderflöden. Detta är en förståelse av kompetens som inte är knuten till den enskilda medarbetaren, utan som förstås i det dynamiska samspelet. IPA hjälper till med team- och organisationsöversikt.

Grundläggande funktioner

Ett kärndrag framträder i IPA-analysen när en person har ett klart och tydligt beteende jämfört med normbefolkningen (den genomsnittliga svensken). Dessa kärnegenskaper är således unika personliga kompetenser.

Exempel på kärnegenskaper
– Motståndskraftig
– Konflikträdd
– Påverkanssökande
– Ambitiös

Alla kärnegenskaper är unika för den person i den livssituation som medarbetaren befinner sig i.

Personlig SWOT

IPA:s Person-Swot-Analys hjälper till att identifiera de områden där medarbetaren är stark – eller svag – samt de möjligheter och utmaningar som medarbetaren sannolikt kommer att möta i sitt nuvarande jobb och i sitt framtida arbetsliv.

Använd den vid rekrytering eller som inspiration och underlag för reflektion i samband med dialoger som Intelligent MUS och den fortsatta resan genom arbetslivet.

Inbyggda dialogverktyg

Kärnan i IPA är den högt rankade personlighetsanalysen IPA Core. För kompetensutveckling kopplas frågorna till kandidatens aktuella poäng på IPA-analysens 12 skalor

Frågorna ska ses som inspiration, där du som professionell användare av IPA-analysen väljer de frågor du vill använda i din återkoppling till kandidaten

Exempel på verktyg för HR och chefer

Exempel på dialogpresentation utifrån Intelligent MUS kring styrkor och talanger.

Utifrån medarbetarens individuella personliga profil hittas de individuella styrkorna och talangerna och en rad frågor uppstår som kan berika och utveckla dialogen.

Datadriven HR med medarbetaren i centrum.

Kontakta IPA Nordic: