Klarhet

Definition:

I vilken grad en person känner sig själv och ser sig själv tydligt utifrån de personlighetsdrag som mäts i IPA-analysen.

De 12 personlighetsdragen i IPA-analysen kompletteras med en 13:e faktor som kallas KLARHET. Denna faktor beräknas baserat på summan av antalet motsägelser för varje personlighetsdrag. En motsägelse definieras som den mindre av de två bruttosummorna i slutet av varje stapel i den grafiska resultatbilden. En motsägelse uttrycker att kandidaten, i förhållande till den dominerande riktningen i svaret på det givna draget, har svarat motsägelsefullt på några av de påståenden som definierar draget.

När man tar summan av motsägelser för alla personer som har genomfört en IPA-analys och normaliserar dem, får man en ny och 13:e skala som, liksom de andra skalorna (Traits), har en underliggande normalfördelning. Skalan för faktorn entydighet innehåller, liksom alla andra skalor, en medianpoäng samt övre och undre kvartilpoäng.

Detaljerad beskrivning av klarhet

Sambandet mellan antalet motsägelser och faktorn entydighet är sådant att ju FÄRRE motsägelser en kandidat har i sitt svar på IPA-analysen, desto STÖRRE/HÖGERE är hans/hennes entydighet. Detta uttrycks grafiskt så att ju färre motsägelser, desto längre till höger om medianen är poängen markerad.

På samma sätt gäller att ju FLER motsägelser en kandidat har i sitt svar på IPA-analysen, desto MINDRE/MINSKARE är entydigheten. Ju fler motsägelser, desto längre till vänster om medianen är poängen markerad.

Kom ihåg att skalan för otvetydighet är omvänd, så att en numeriskt låg poäng indikerar hög otvetydighet och en numeriskt hög poäng indikerar låg otvetydighet.

Kännetecken för hög klarhet

En person med HÖG Entydighet ser sig själv och känner sig själv tydligt på de faktorer vi mäter med IPA-analysen.

Samtidigt är det en person som förblir densamma trots omgivningens föränderlighet, som håller fast vid sig själv och som i allmänhet har ett stabilt beteende när det gäller egenskaperna i IPA-analysen.

I en bredare tolkning kan vi tala om ett samband mellan en persons position på faktorn Entydighet och deras nivå av Självmedvetenhet. Ju större/högre en persons Tydlighet är, desto högre Självmedvetenhet besitter personen.

En person med hög Clarity upplever vi ofta som mycket tydlig, stabil och läsbar i sitt beteende. Det är med andra ord en person som man vet var man har och som ofta uppfattas av andra som en person med en viss grad av inre harmoni och balans.

Kännetecken för låg klarhet

En person med LÅG Entydighet har, utifrån IPA-analysens perspektiv, en mer oklar och otydlig bild av sig själv när det gäller de faktorer vi mäter i IPA-analysen.

Det kan vara en person som, i relation till några av egenskaperna i IPA-analysen, befinner sig i en process där inre och yttre omständigheter förändras och rör på sig.

Samtidigt är det också en person som, i relation till några av dragen i IPA-analysen, kan vara svår att läsa av för omgivningen, som upplevs som otydlig och i vissa situationer oförutsägbar.

Slutsats om klarhet

Om de många motsägelserna är jämnt fördelade över alla 12 egenskaperna i IPA-analysen, kan det vara så att personen uppfattar sig själv på flera olika sätt beroende på situationen. Till exempel som en person hemma och en annan person på jobbet.

I vilket fall som helst bör du som konsult och användare av IPA-analysen vara uppmärksam på de egenskaper där kandidatens svar är motsägelsefullt.

En person med MEDIUM Clarity, dvs. en poäng som ligger mellan kvartilerna, bör tolkas i förhållande till den faktiska fördelningen av motsägelser. Det kommer ofta att vara så att personen har många motsägelser på två eller tre egenskaper och få motsägelser på de återstående egenskaperna. Personens svar på en IPA-analys måste därför, i förhållande till entydighet – och som nämnts ovan – tolkas i förhållande till de egenskaper som har flest motsägelser.