Teamutveckling

Bra team är 17% mer effektiva

Teamutveckling – gör det framgångsrikt!

Teamutvecklingskonceptet från IPA Nordic, du kommer att utbildas och certifieras i användningen av verktyg för att utveckla effektiva team.

Vi har sammanställt en rad verktyg och länkat dem i en intuitiv och logiskt strukturerad process som du kan tillämpa på dina egna team eller team som du hjälper. Du kommer att utbildas i användningen av verktygen och kan nu koncentrera dig på att underlätta djupgående teamutvecklingsprocesser.

Verktygen ger dig både struktur och innehåll i processerna, så att din roll som facilitator blir att stödja deltagarnas reflektioner kring sig själva och sin egen roll och funktion i teamet.

Teamkonstitutionen – tillväxt genom kollektiv styrka

De flesta enastående prestationer, både inom näringslivet och idrotten, bygger på människors förmåga att komplettera varandra. Vi tenderar att fokusera på den unika individuella prestationen eftersom det är lättare att identifiera sig med den person som gör det avgörande målet, men i de allra flesta fall är segern en produkt av den kollektiva andan och förmågan att bemanna varje position med de mest lämpade personerna.

Ett team är en grupp människor där helheten är starkare än summan av delarna, och där andan – känslan av delad styrka – skapar den enorma energi, vilja och insikt som leder till seger.

Teamutveckling handlar om att hantera mänskliga processer i förhållande till helheten och att vara bra på något i förhållande till individen. Med andra ord är ett team beroende av både individens talang för att lösa en specifik uppgift och förmågan att kombinera talanger för att på effektivaste sätt uppnå de uppsatta målen.

Teamets 4 grundfunktioner

I alla team finns det fyra grundläggande funktioner som tillsammans bildar den mänskliga karta som vi behöver orientera oss efter.

IPA nummer 1

Leda och planera insatserna

Fokus på:

Kunskap

Struktur

Säkerhet och trygghet

IPA nummer 1

Slutförande av uppgifterna

Fokus på:

Åtgärder

Resultat och utfall

Konkreta mål

IPA nummer 1

Utveckla och stötta människor

Fokus på:

Känslor

Relationer

Samarbete

IPA nummer 1

Skapa idéer

Fokus på:

Vision

Förändring och omvandling

Förnyelse

Bli bättre på att främja kreativa processer för ditt team

IPA Nordic är erkänt för sina professionella insatser i utvecklingen av HR-verktyg med stor professionell tyngd. Med utgångspunkt i den nordiska synen på ledarskap och arbetsliv har IPA Analys formats av det integrerade tankesätt som ger bästa möjliga utgångspunkt vid rekrytering av chefer och medarbetare.

IPA Nordic har utvecklat HR-verktyg i mer än två decennier. Bland kunderna finns stora internationella koncerner och en lång rad konsultföretag som arbetar professionellt med rekrytering och utveckling av chefer och medarbetare.

Om du vill höra hur du kan använda teamanalysen för att stärka ditt arbete med professionell facilitering av team, kan du beställa en icke-bindande demo av IPA Teamanalys genom att kontakta IPA Nordic eller vår partner Strategic HR

Så här ser ett typiskt program ut

Ett typiskt teamprogram består av en rad verktyg och processer som tillsammans skapar djup reflektion hos deltagarna. Under programmet lär sig deltagarna mer om sig själva och sin egen roll i teamet, samt de gemensamma förutsättningarna för teamets framgång.

Det första steget består av en grundläggande introduktion till IPA-analysen, där varje deltagare förbereder sin egen IPA-personlighetsanalys.
Ett steg där alla teammedlemmar genomför en IPA-teamanalys som blottlägger teamets sätt att fungera.

Strukturerad process som inkluderar en omfattande uppsättning processverktyg som tillsammans ger dig en färdplan för att leverera teamutveckling med stor effekt.

Med en licens från IPA Nordic får du tillgång till en komplett uppsättning verktyg som stödjer dig i ditt arbete som facilitator för teamutveckling.

Kontakta IPA Nordic: