IPA:s välfärdsindex

– Fokus på medarbetarnas välbefinnande – en del av IPA Nordics pulsmätningar

Medarbetarnas välbefinnande med IPA Wellbeing

Resultaten om välbefinnande visar att organisationer vill skapa en miljö där människor är engagerade i sina jobb. Det är därför nödvändigt att se till att kreativa och begåvade medarbetare ser sitt arbete som meningsfullt.

För det andra vill organisationerna skapa en miljö där människor är självständiga och känner att de kan fatta de beslut som påverkar kvaliteten på deras arbete, snarare än att låta cheferna göra de flesta av dessa val åt dem.

Slutligen, och viktigast av allt, kommer organisationer att försöka se till att det finns möjligheter till varierande arbetsuppgifter, vilket innebär att en individs arbete inte bör vara så repetitivt att det inte stimulerar till eftertanke och kräver uppmärksamhet.

Exempel på ett frågeformulär om välbefinnande. Finns i 5-frågeversion WHO-5 och i 10 via IPA-10.

VÄLBEFINNANDE 

Ta pulsen på dina medarbetare

Med 1-2 månatliga medarbetarundersökningar får du värdefulla insikter om den psykosociala arbetsmiljön.

ÖVERVAKNING

Övervaka arbetsmiljön

Med regelbundna medarbetarundersökningar kan du få insikt i arbetsmiljön och säkerställa en hög nivå av engagemang och medarbetarnöjdhet.

FÖRÄNDRING

Förstå dina medarbetare

Få data och insikter direkt från dina medarbetare så att du kan agera utifrån fakta och skapa värdefulla förändringar.

12 faktorer för nöjda medarbetare

Vad är viktigt för att skapa en motiverande arbetsmiljö och vems uppgift är det att skapa den?

– Forskningen pekar på 12 faktorer.

Vilka faktorer är viktigast och vem är egentligen ansvarig för att skapa en motiverande arbetsmiljö i dagens organisationer? Är det linjechefens ansvar? Är det högsta ledningens ansvar? Vilken roll spelar den enskilde medarbetaren i processen?

Detta är bara några av de frågor som ställdes i en undersökning som nyligen genomfördes av Training Magazine och The Ken Blanchard Companies som en del av Blanchards pågående forskning om faktorer som driver medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Mer än 800 läsare av Training Magazine deltog i undersökningen och uttryckte sina tankar kring fyra nyckelfrågor.

5 x Jobbfaktorer

AUTONOMI
I JOBBET

I vilken utsträckning medarbetarna känner att de har befogenhet att fatta beslut om sitt arbete och sina uppgifter, kontroll över sitt arbete och förtroende för sin förmåga att uppnå sina mål.

MENINGSFULLT
ARBETE

I vilken utsträckning anställda uppfattar sitt arbete som viktigt inom och utanför organisationen och om det har ett bestående värde för dem själva och andra.

PERSONLIG
FEEDBACK

I vilken utsträckning de anställda upplever en miljö där de får snabb, relevant och specifik information om sina prestationer.

BALANSRÄKNING I
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

I vilken utsträckning medarbetarna upplever att deras arbetsbörda står i proportion till den tid de har på sig att utföra den.

VARIATION I
UPPGIFTERNA

I vilken utsträckning de anställda anser att det arbete de utför och de åtgärder de vidtar för att utföra det varierar tillräckligt för att uppfylla deras motivationsbehov.

5 x Organisatoriska faktorer

ORGANISATORISK
SAMARBETE

I vilken utsträckning medarbetarna anser att samarbete är viktigare än konkurrens mellan individer inom en affärsenhet och/eller mellan avdelningar inom organisationen.

FÖRVÄNTNINGAR
PRESTATION

Den utsträckning i vilken anställda känner att resultatet av deras arbete utförs med en viss nivå av kvalitet och kvantitet.

PERSONLIG
TILLVÄXT

I vilken utsträckning medarbetarna anser att organisationen skapar möjligheter för både karriär- och jobbutveckling.

ORGANISATORISK
JURIDISKA FÄRDIGHETER

I vilken utsträckning medarbetarna uppfattar beslut som rättvisa och skäliga, där reglerna tillämpas lika för alla.

ARBETE
KOMPENSATION

I vilken utsträckning anställda uppfattar input och output på samma sätt när det gäller att belöna deras insatser.

2 x Relationsfaktorer

RELATIONER
MED KOLLEGOR

I vilken utsträckning individen upplever att han eller hon har givande interaktioner med sina kollegor.

RELATIONER
TILL CHEFEN

I vilken utsträckning individen upplever att han eller hon har en stödjande och personlig relation med sin chef.

En nöjd IPA-kund från vår partner StrategiSK HR – där kunden Think har ett starkt fokus på medarbetarnas välbefinnande

Kontakta IPA Nordic: