IPA Core – Focus

– Fokus på roll och stil

IPA Core – Focus

Analys av roller och stil i ett team

IPA Team Roles Analysis är en vidareutveckling av IPA Nordics ursprungliga idéer och modeller kring begreppen roll och stil. Utvecklingsarbetet med denna nya utgåva har genomförts under 2021 och 2022 som en del av IPA Nordics arbete med att utveckla och anpassa våra analyser till de förändringar som sker i och omkring oss.

När det gäller traditionerna kring användningen av personcentrerade analyser på arbetsplatsen har IPA Nordic utgått från den gren av psykologin som kallas integrativ psykologi. Integrativ psykologi arbetar med ett perspektiv och en sammanfattning av personlighetspsykologin i en fältmodell som fångar de angreppsvinklar och möjligheter vi har att skapa teorier och empiri om personligheten. Detta är förutsättningen för att vi ska kunna operationalisera fenomenet personlighet genom analyser och mätningar.

Med IPA-analysen har IPA Nordic utvecklat en ”klassisk” personlighetsmodell och tillhörande mätinstrument som registrerar den del av personligheten som bildligt talat framstår som ”toppen av isberget”. Dessa analyser bygger på en systematisk registrering av vårt beteende och de mönster i detta beteende som kan konceptualiseras som personlighetsdrag. Denna behavioristiska tradition är väl utforskad och väldokumenterad med en närmast vetenskaplig precision.

Roll

Samordnare

Funktion

Leda, samordna och utvärdera

Systematiserar, skapar ordning och överblick, underhåller, beräknar, följer regler och standarder

Roll

Organisatör

Funktion

Att organisera, genomföra och slutföra

Säkerställa effektiv ledning och styrning, bedöma mål och medel, prioritera, optimera och fördela roller och uppgifter.

Roll

Motivator

Funktionalitet

Motivera, underlätta och skapa mening

Bygga team, underlätta samarbete och relationer, hantera konflikter, förhandla fram kompromisser och få teamet att hålla ihop

Roll

Förändringsskapare

Funktionalitet

Perspektiv, förändring och anpassning

Samlar in synpunkter och idéer, sammanfattar och skapar sammanhang i förhållande till företagets utmaningar och strategiska mål

Stil

Specialister

Samlar kunskap, analyserar, hittar fel, korrigerar

Professionell och teknisk garant för att saker och ting är i sin ordning, utvecklar specifik kunskap, dokument, objektiv, tålmodig och uthållig

Stil

Föraren

Driva, slutföra, avsluta och uppfylla mål

Ger resultat, presterar, går rakt igenom, energisk eldsjäl med höga och synliga aktivitetsnivåer, otålig och rastlös

Stil

Mentorer

Stöd, rådgivning, uppmuntran och gemenskap

Samtalspartner, katalysator, tar personligt ansvar för relationerna i teamet, öppen, positiv och inkluderande

Stil

Skaparen av idéer

Skapa idéer, experimentera, utforska möjligheter

Entusiastisk företrädare för kreativitet och förändring, originell, nyfiken och utmanande, fri från vanor och traditioner

Fördjupad information om IPA Core – Focus

Nu har vi kommit till en punkt i den Integrativa Psykologins fältteori där vi gräver lite djupare i personligheten och arbetar med våra personliga preferenser i förhållande till olika roller och olika personliga stilar i vårt arbetsliv.

Våra preferenser, och därmed våra föredragna roller och stilar, är främst baserade på våra motivsystem. Vi kan alltså dra ett ganska tydligt samband mellan våra motiv och våra föredragna roller. Men det är lite mer komplicerat än så.

I en bred mening kan vi säga att våra föredragna roller och stilar är en produkt av vår personlighet (inklusive motiv) i kombination med det lärande och den erfarenhet vi har förvärvat genom vårt arbete och liv. Vi attraheras och motiveras av vissa uppgifter, och med tiden utvecklar vi ett visst fokus i förhållande till vår uppfattning om vilket beteende som är mest lämpligt och effektivt i förhållande till de aktuella uppgifterna.

Med tiden utvecklar vi ett relativt repetitivt mönster i hur vi löser problem och vi attraheras av vissa typer av uppgifter och funktioner. Det är detta repetitiva mönster i vårt beteende som gör att vi definitionsmässigt kan skapa begrepp och modeller som kan registrera en persons roller och stilar som något som är stabilt över tid och som kan mätas på ett meningsfullt sätt.

Naturligtvis finns det ett ganska tydligt samband mellan en persons föredragna roller och personliga stil, vilket återspeglas i de teamroller de tar på sig. En person med ett visst motivationssystem, och därmed personliga preferenser, kommer att dras mot att ta på sig vissa roller i teamet, eftersom det ger honom eller henne den högsta nivån av tillfredsställelse.

Rollbegreppet utvecklades utifrån en mer instrumentell bedömning av vilka FUNKTIONER i teamet (och i organisationen) som bör utföras för att teamet skall fungera optimalt. Rollbegreppet i förhållande till individen är alltså något externt men ändå mycket närvarande, eftersom verkligheten utvecklar sig på ett sådant sätt att det är uppenbart att någon måste ta hand om vissa uppgifter för att helheten skall fungera tillfredsställande. De roller vi föredrar bygger i första hand på de kunskaper och erfarenheter vi fått under vårt arbetsliv.

Begreppet stil är däremot direkt kopplat till dig och dina individuella och personliga preferenser, och din personliga stil är därför unik för dig. Din stil är i grunden direkt kopplad till din personlighet, dvs. ditt beteende och dina motiv. Det är detta vi fångar i IPA Team Roles.

När vi operationaliserar vår teoretiska modell skiljer vi mellan det funktionella synsättet, som definierar de mer konkreta rollerna, och det personliga synsättet, som definierar de mer konkreta personliga preferenserna och stilarna.

Vilka uppgifter lägger jag mest tid på?

Vad värdesätter jag mest i mitt jobb?

Vad lägger jag mest märke till på min avdelning?

Vilken funktion är viktigast?

Vem tycker jag mest om/ogillar jag att arbeta med?

Vad är min inställning till förändringar/konflikter?

Vad är viktigast för ett företags framgång?

Hur förbättrar vi våra resultat?

Vad värdesätter jag mest hos mina kollegor?

Vad gillar jag att göra med min tid?

I vilka situationer känner jag mig mest bekväm?

Hur fattar jag helst mina beslut?

Var utmärker jag mig mest?

Vad bedömer jag mig själv och mina prestationer efter?

Hur ser jag mig själv i mitt innersta?

Hur vill jag att andra ska uppfatta mig?

Vem skulle jag föredra att anställa på min avdelning?

Var är jag mest kritisk mot min omgivning?

Vilka misstag brukar jag kritisera?

Roll – Den funktionella synvinkeln

De fyra grundläggande rollerna (IPA Team Roles)

När vi ser på begreppet stil ur en personlig synvinkel, och därmed beskriver och förklarar det beteende som kännetecknar en viss persons stil, finns det fyra grundläggande drivkrafter som ligger till grund för den mer konkreta stil som vi senare definierar och operationaliserar i IPA Team Roles.

Baserat på fastställandet av dessa fyra grundläggande motiv har vi mer konkret definierat fyra personliga stilar, som modelleras enligt följande:

1

Samordnare

För det första talar vi om ett säkerhetsmotiv som driver individer att undvika hot, faror och förstörelse.

Ett dominerande säkerhetsmotiv skapar ett beteende där behovet av ordning, struktur och kontroll blir en väsentlig grund för det konkreta beteendet.

Verkligheten är ett fenomen som måste hanteras, organiseras, systematiseras och ordnas på ett sådant sätt att man i så stor utsträckning som möjligt har kontroll och därigenom skapar så stor förutsägbarhet som möjligt.

2

Organisatör

För det andra talar vi om ett självhävdelsemotiv, där synliggörandet och framhävandet av det egna egot i förhållande till andra blir en viktig drivkraft för individen.

Ett dominerande självhävdelsemotiv skapar ett beteende där individen speglar sig i sina prestationer, sin makt och dominans och sitt sociala erkännande.

Verkligheten blir ett slags kamp mellan individer, där den som strävar efter och kämpar för att vara större, snabbare och smartare än andra vinner den slutliga segern.

3

Motivator

För det tredje talar vi om ett socialt och känslomässigt motiv, där insikt, kärlek och omsorg om andra människor är den främsta drivkraften.

Här ligger det sociala motivet inte i personligt erkännande, och därmed självhävdelse, utan i kvaliteten på de relationer man skapar med andra människor.

Det är känslan av tillhörighet och gemenskap, den djupa och intima relationen med en annan person, att kunna hjälpa och stödja genom insikt, att söka förståelse för sig själv och andra som är den främsta drivkraften för en person med ett starkt socialt och emotionellt motiv.

4

Förändringsskapare

För det fjärde talar vi om ett självförverkligande eller självförverkligandemotiv, där förmågan att utnyttja och förverkliga alla sina potentialer, kreativiteten, nyfikenheten och lusten till djup kunskap är dominerande.

Det är den person som har frigjort sig från alla mentala begränsningar, som vilar i sig själv och därför har full frihet att testa sig själv och sina gränser i förhållande till den verklighet som han eller hon verkar i.

Detta är den lärande, den experimenterande, den lekfulla personen, för vilken det är en viktig drivkraft att nå en djup insikt om de sammanhang i vilka de verkar.

Stil – Personliga preferenser

De fyra grundläggande personliga stilarna (IPA Team Roles)

När vi betraktar begreppet stil ur en personlig synvinkel och därmed beskriver och förklarar det beteende som kännetecknar en viss persons stil, finns det fyra grundläggande drivkrafter som ligger till grund för den mer konkreta stil som vi senare definierar och operationaliserar. Vi kan förtydliga detta i IPA Team Roles.

1

Specialister

För det första måste kunskap skapas, struktureras och planeras.

Man måste samordna och skapa effektiva ramverk och system som knyter ihop säcken och skapar överblick.

Se till att rätt saker alltid finns i rätt mängd och vid rätt tidpunkt.

Följa regler och standarder, säkerställa försörjningslinjer och fylla specialist- och kontrollfunktioner.

2

Föraren

För det andra, skapa ett kvantitativt resultat som kan mätas, vägas, prissättas och säljas.

Milstolpar måste sättas upp, insatser organiseras, hinder övervinnas och uppgifter slutföras till ett synligt och mätbart resultat.

Vi talar om den frontlinjefunktion som, när idéer har utformats, människor har motiverats och planer har gjorts upp, säkerställer det faktiska utförandet och slutförandet av uppgifter.

3

Motivator

För det tredje måste de tillgängliga personalresurserna utnyttjas optimalt.

Motivera, samarbeta och kommunicera, utveckla människor, klargöra och lösa konflikter.

En laganda måste skapas där mänskliga och sociala drivkrafter frigörs genom skapandet av en gemensam identitet och ett positivt klimat.

4

Skaparen av idéer

För det fjärde måste man se bortom sina egna ramar och gränser, bortom horisonten och in i framtiden för att se vilka möjligheter och faror som lurar.

Nya idéer för produkter, processer, organisation och marknader måste skapas, initiativ måste tas och nya initiativ måste testas.

Frågor måste ställas och svar hittas, dialoger skapas och utmaningar övervinnas.

Kontakta IPA Nordic: