Ingen människa är den andra lik. Det är därför medarbetarsamtalet inte heller bör vara det

– Intelligenta medarbetarsamtal från IPA Nordic

Bemästring

Autonomi

Tilhörighet

Mening

Styrkor & Talanger

Tillfredsställelse

IPA Intelligenta utvecklingssamtal:

Ingen är den andra lik – därför borde inte utvecklingssamtal vara det heller!

Välkommen till IPA Nordics universum för implementering av företagets MUS-samtal. Konceptet har tagits fram som ett digitalt stöd och underlättande av MUS.

MUS är först och främst en dialog mellan chef och medarbetare och samtalet ska därför domineras av uppskattande frågor och fokus på uppgifter som lösts framgångsrikt. MUS fokuserar på det som fungerar. MUS bör också vägas in i företagets strategi och mål och de chefer som genomför MUS-samtalen bör därför ta med dessa strategiska mål i MUS-samtalet.

Utvecklingssamtal-samtalen bör vara Big Data

Intelligenta utvecklingssamtal bör följas upp av en utvärdering av vilken effekt de genomförda samtalen och överenskommelserna har haft för hela företaget. Slutligen ger utvecklingssamtal-samtalen viktiga underlag gällande bl.a. medarbetarnöjdhet och annan ”Big Data” som bör användas som underlag för analyser och handlingar av strategisk betydelse för företaget. Allt detta är inbyggt i utvecklingssamtal-konceptet som IPA Nordic har tagit fram.

De 6 modulerna i IPA Intelligenta utvecklingssamtal:

Modul 1 – Styrkor och talanger

Baserat på den genomförda IPA Core-analysen föreslår systemet ett antal ämnen och formulerar ett antal frågor chefen kan använda för att hålla fokus på utveckling gällande medarbetarens styrkor och talanger.

Modul 2 – Analys av medarbetarnöjdhet

Den anställde svarar på ett antal frågor som rör arbetsglädje.

Modul 3 – Bemästring

Den anställde svarar på en rad frågor relaterade till att bemästra jobbet.

Modul 4 – Autonomi

Den anställde svarar på ett antal frågor som rör jobbets självständighet.

Modul 5 – Tillhörighet

Den anställde svarar på ett antal frågor som rör tillhörighet i jobbet.

Modul 6 – Mening

Den anställde svarar på en rad frågor som rör meningen med jobbet.

Exempel på IPA Intelligenta utvecklingssamtal

Exemplet är från Strengths & Talents, där systemet, baserat på anställdas IPA Core-poäng, hittar de talanger och styrkor som är unika för medarbetaren. För att hjälpa chefen finns en gemensam förståelse och sedan en rad dialoger och frågor.

Exemplet är från Medarbetarundersökningen där medarbetaren har svarat på 12 frågor och gett betyget 1-5. Intelligenta MUS parar frågorna med huvudteman och ledaren kan kommentera/ta anteckningar i dialogrutan.

Exemplet är från Relation & Cooperation, där medarbetaren har bedömt 4 områden med betyget 1-5, samt möjlighet att skriva en kommentar.

Observera att chefen förses med ett antal frågor som hen med fördel kan ställa för att skapa en stark utvecklingsdialog.

Exemplet är från Intelligenta utvecklingssamtal – Scorecard.

All data samlas in på avdelnings- och företagsnivå.

Innehåll – Intelligenta utvecklingssamtal

Tillhörighet: Samarbete, Kollegor, Trivsel och Motivation

När fungerar samarbete bäst?

Detta ämnesområde handlar om din grundläggande erfarenhet av samarbete på avdelningen. Både mellan kollegor och mellan mig som chef.

Vi ska också prata om din personliga upplevelse av välmående, både för dig själv och för avdelningen i stort. Känner du dig sedd, hörd och uppskattad och upplever du att du får möjlighet att erbjuda allt du kan när du samarbetar med andra.

När fungerar samverkan bäst och är det något eller någon som blockerar ett positivt och givande samarbete på avdelningen. Hur upplever du själv att du bidrar till samarbetet, och vilka är de mest givande team- och samarbetssituationerna du upplevt under det senaste året.

Slutligen innehåller detta ämnesområde också en diskussion om i vilken utsträckning du känner dig informerad om de mer allmänna förhållandena på avdelningen och i företaget samt om du känner dig tillräckligt informerad om avdelningens och företagets strategi.

Betydelse: Potential, personlig utveckling och lärande

Din utvecklingspotential

Detta ämnesområde handlar om din upplevelse av de möjligheter du har till personlig utveckling och mer generellt den grundläggande betydelsen du upplever i ditt jobb.

– När är roligast att gå till jobbet?
– Vad brinner du för vad gäller arbetsuppgifter i förhållande till dina intressen och vem du är?
– Vilka är de mest kreativa och pedagogiska utmaningarna du har stött på under det senaste året?

Vi ska också prata om din upplevelse av din egen utvecklingspotential och hur vi kan stötta dig i det sammanhanget.

Det handlar om din upplevelse av de möjligheter du har till personlig och kompetensrelaterad utveckling, och om din allmänna erfarenhet av dina utvecklingsmöjligheter i företaget.

Autonomi: mål, styrkor, resultat och utmaningar

Vi vill prata om dina styrkor

Detta ämnesområde handlar om personliga mål och resultat, dina ambitioner och om i vilken utsträckning du känner dig lämpligt utmanad i ditt jobb, bl.a. sett i relation till dina erfarenheter, färdigheter och resultat. Det handlar också om vilket inflytande du vill ha på din egen arbetssituation och ditt sätt att lösa uppgifter, och vilket ansvar du vill ta för det du gör.

Vi kommer att prata om dina styrkor och i vilken utsträckning du känner dig stöttad av kollegor och mig som chef i förhållande till dina möjligheter att nå dina personliga mål.

Vi kommer också att prata om hur jag som chef kan stötta och motivera dig att komma dit du vill vara, vilka nya utmaningar du vill ha i framtiden och generellt vad du kan göra och vad dina kollegor och jag kan göra för att nå dina personliga mål.

Bemästring: Kunskap, professionalism, uppgifter och arbetsflöden

Kunskap och din professionalism

Detta ämnesområde handlar om medarbetarens upplevelse av sina arbetsuppgifter och arbetsflöden och processer kring hens dagliga arbete i företaget. Är medarbetaren nöjd med de uppgifter som löses nu, eller vill personen förändra något i det sammanhanget.

Det handlar också om medarbetarens upplevelse av dess kunskaper och den professionella grund hen står på, och personens känsla av bemästring i förhållande till de uppgifter som ska lösas. Känner medarbetaren att den har tillräckliga kunskaper i förhållande till både nuvarande och framtida professionella utmaningar i jobbet. Här kommer det att finnas utrymme för att prata om hans eller hennes önskemål gällande professionell utveckling och utbildning/kurser mm.

”Kulturen på Sympa är utpräglat relationell. Vi investerar oss själva i arbetet och i varandra. På Sympa är relationer en helt avgörande motivationsfaktor för individen. Vi arbetar i grupper och team där vi kompletterar varandra. Arbetet med Strategic HR har definitivt gett oss en bättre förståelse för varandra. ”

Annette Thomsen, Sympa HR

Ett unikt samtal – varje gång

Det Intelligenta MUS-samtalet ökar medarbetarnas utveckling och upprätthåller arbetsglädje och helhetsförståelse.

Medarbetarna upplever att de blir både sedda och hörda, och personalomsättningen sjunker.

Betydligt ökat medarbetarnas välbefinnande.

Förberedelsestid

Förberedelsetid för medarbetaren:

– Svara på två enkäter, totalt 40 – 60 min

Förberedelsetid för chefen:

– Besvara ett frågeformulär 20-30 minuter

Kontakta IPA Nordic: